OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i uchwały Nr VII/34/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r. oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I”, obejmującego obszar wskazany na załączniku nr 1 (rejon ulic Brzozowej i Jodłowej, rejon części ulic Jeziornej, Tartacznej, Turystycznej, Modrzewiowej, Jesionowej, Bukowej, Świerkowej, Wypoczynkowej oraz część jeziora Białego), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 18-02-2020 r. do 09-03-2020 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie położonej przy ul. 3 Maja 60, w pokoju nr 26a, 27, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek godz. 730 – 1530),
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona http://bip.um.augustow.pl/ (kolejno zakładki: „Ogłoszenia Urzędu Miejskiego”, ”Rok 2020”, następnie „Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I” – pod treścią obwieszczenia zostaną umieszczone linki do dokumentów).

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z pozostałą, niezbędną dokumentacją sprawy w wyżej określonym czasie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02-03-2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie, w sali konferencyjnej (pokój nr 26) o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania uwag w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do projektu planu należy kierować do Burmistrza Miasta Augustowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można składać:

  • na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (elektroniczna skrzynka podawcza jest dostępna poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona http://bip.um.augustow.pl/, zakładka „Doręczanie dokumentów elektronicznych”, formularz „Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” lub bezpośrednio na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Pozostałe uwagi (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) należy składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27,
  • w postaci elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Architektury@urzad.augustow.pl

Wszystkie uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23-03-2020 r.

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

|bip.um.augustow.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany