OGŁOSZENIE O OBRADACH XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 odbędą się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych /punkt 8 porządku obrad/. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Proponowany porządek posiedzenia XXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie:

1 Otwarcie obrad.

2 Przedstawienie porządku obrad.

3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4 Informacja BIOM Sp. z o.o. o wzroście opłat za odbiór odpadów komunalnych od 1 września 2020 r.

5 Interpelacje i zapytania radnych.

6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

A rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,

B rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,

C Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Lipowiec I”,

D ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Augustowie oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania,

E przystąpienia Gminy Miasto Augustów do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny” oraz upoważnienia Burmistrza Augustowa do zawarcia porozumienia,

F zmiany uchwały Nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

G zmiany uchwały Nr XVII/186/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

H odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

I zmian budżetu miasta na rok 2020,

J zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033.

7 Przyjęcie protokołów z obrad: XXIV sesji Rady Miejskiej z 16.06.2020 r. i XXV sesji Rady Miejskiej z 30.07.2020 r.

8 Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

9 Zamknięcie obrad.                                                

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

      (-) Alicja Dobrowolska

Zostaw komentarz

Twój adres e mail nie zostanie opublikowany