• Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim.
  • Kandydaci chętni do pełnienia służby mogą składać dokumenty do 12 stycznia 2021 r.
  • Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą rekrutację, czekają 44 etaty w oddziałach celnych w Suwałkach, Kuźnicy, Bobrownikach, Połowcach i Siemianówce oraz w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku i w Suwałkach, podlegających Podlaskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Białymstoku.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Służby Celno-Skarbowej, powinny spełniać podstawowe kryteria tj. posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Poza tym, powinny korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać nieposzlakowaną opinię.

Na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów:

  • weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
  • test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa Polski w UE, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze,
  • test sprawności fizycznej,
  • test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym.

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, prowadzenie kontroli celno-skarbowych, rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl  (Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS).

Obecnie w podlaskiej KAS pełni służbę 1029 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

podlaskie.kas.gov.pl