Opracowanie i wdrożenie Platformy Żywnościowej jest wynikiem innowacyjnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Celem projektu jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych.

Przygotowanie nowego narzędzia handlu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) powierzył konsorcjum, którego liderem jest Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Uruchomienie przez profesjonalny podmiot rynku kapitałowego, jakim jest grupa GPW S.A., elektronicznej platformy sprzedażowej umożliwi koncentrację podaży krajowych towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych, jednorodnych partii oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, a co za tym idzie także ograniczenie ryzyka cenowego.

„W pierwszej fazie działania Platformy, tj. w okresie od marca do sierpnia 2020 r. przeprowadzony zostanie pilotaż projektu. W tym czasie do obrotu zostanie wprowadzona pszenica w trzech klasach jakościowych (A, B, C) określonych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. na podstawie konsultacji z rynkiem, a uczestnicy będą mogli zawierać rzeczywiste transakcje kupna-sprzedaży z wykorzystaniem systemu magazynów autoryzowanych i domów maklerskich” – czytamy w informacji przekazanej przez z-cę dyrektora generalnego KOWR Wojciecha Kędzię

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował szereg działań informacyjno-edukacyjnych, w tym cykl spotkań informacyjnych, o funkcjonowaniu giełdy. Spotkania te w pierwszej kolejności przeznaczone były dla doradców rolnych (grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r.), a obecnie (od stycznia do maja 2020 r.) są organizowane dla zainteresowanych grup – m.in. producentów rolnych, przetwórców, eksporterów. Uruchomiono także stronę internetową poświęconą projektowi pod adresem: www.platformazywnosciowa.com.pl  na której zamieszczono szereg przydatnych informacji, w tym harmonogram szkoleń stacjonarnych i moduł szkoleń elektronicznych (e-learning). Ponadto opracowano materiały i broszury informacyjne, które w przystępny sposób przedstawiają zasady funkcjonowania giełdy oraz korzyści i perspektywy rozwoju tej formy obrotu produktami rolno-spożywczymi.

 źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa