Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała dokładny terminarz wyborczy. Do wtorku (16.06) wyborcy mogą zgłosić osobiście w urzędzie gminy lub online chęć głosowania korespondencyjnego. O siedem dni więcej na zgłoszenie tego zamiaru będą miały osoby objęte kwarantanną lub izolacją. W przyszłym tygodniu (23.06) mija również termin dopisania się do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania. Wyborcy mają także możliwość oddania głosu przez pełnomocnika. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym kalendarzem wyborczym.

W wyborach prezydenckich zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborca będzie miał możliwość głosowania w lokalu wyborczym w wybranym obwodzie głosowania, korespondencyjnie, oraz za pośrednictwem pełnomocnika. W kalendarzu wyborczym PKW dowiemy się do kiedy możemy skorzystać z dowolnych form oddania głosu oraz zgłosić chęć głosowania na terenie obwodu, na terenie którego zamieszkujemy, ale nie jesteśmy na stałe zameldowani.

Głosowanie korespondencyjne w Polsce oraz zagranicą na I i II turę wyborów

Najpóźniej do wtorku (16.06) wyborca ma prawo zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

Natomiast wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może uczynić to najpóźniej do 23 czerwca b.r. Z kolei wyborca, który po terminie 23.06 rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca b.r. W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do poniedziałku (15.06).

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego głosowania w II turze wyborów prezydenckich.

Tym samym oznacza to, że pakiet wyborczy zostanie wysłany również na ten sam adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego przed głosowaniem w I turze wyborów.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub konsulowi (w przypadku głosownia zagranicą) zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Głosowanie przez pełnomocnika

Do piątku (19.06) wyborca może złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w urzędzie gminy.

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia prezydentowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. 

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

  • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika, 
  • wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

Wydany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta akt pełnomocnictwa będzie również ważny w czasie ponownego głosowania (II tury wyborów).

Dopisanie do spisu wyborców

Każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje lub w której będzie czasowo przebywał w dniu wyborów – jeżeli dopisze się do spisu wyborców. Dotyczy to także osób bez stałego zameldowania. Wniosek można składać najpóźniej w terminie do 23 czerwca b.r.

Dokument można doręczyć do urzędu gminy osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, poczty lub kuriera np. do biura podawczego urzędu. Jest również możliwość przesłania wniosku elektronicznie poprzez zalogowanie się na platformie ePUAP (ważne są tylko wnioski podpisane – podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP).

Tym samym po dopisaniu się do spisu wyborców osoba zostanie skreślona ze spisu w obwodzie głosowania, w którym jest na stałe zameldowana.

źródło/fot.: Państwowa Komisja Wyborcza

Cezary Rutkowski

wrotapodlasia.pl