Głównym punktem obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie było uchwalenie budżetu miasta na rok 2021. Za uchwaleniem budżetu w proponowanej formie zagłosowało 11. radnych, 8. było przeciw, 1 się wstrzymał i 1 radny był nieobecny podczas głosowania.

Wybrane wydatki majątkowe w 2021 r. w układzie zadań, w prezentacji przedstawionej przez Burmistrza Augustowa wyglądają następująco:

W ramach gospodarki mieszkaniowej blisko 6 min zł, w tym na budowę budynku komunalnego przy ul. Turystycznej 3 min zł.

Na zadania inwestycyjne w oświacie miasto planuje przeznaczyć blisko 1 min zł, w tym przede wszystkim na poprawę efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Augustowa – 0,9 min zł,

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są inwestycje w łącznej, kwocie blisko 6,2 min zł, w tym głownie na poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów – 5,8 min zł.

Na dokończenie rozbudowy i przebudowy budynku Miejskich Placówek Kultury przy ulicy Rynek Zygmunta Augusta 9 w Augustowie zaplanowano łącznie 4,4 min zł z czego planowana kwota dofinansowania to ponad 2,5 min zł.

Na 2021 r. planujemy ponad 40 zadań inwestycyjnych – relacjonował Burmistrz i wymienił jego zdaniem najważniejsze.

W drogi naszego miasta planujemy zainwestować ponad 19,5 min zł tj. m. in.:

  •               budowa ulicy Łopianowej -7 min zł,
  •               budowa ulicy Śliwkowej, Derak, Morelowej – 3,2 min zł,
  •               przebudowa ulicy Modrzewiowej i Tartacznej – 2.8 min zł,
  •               budowa ulicy Czereśniowej i Jagodowej – 2,5 min zł,
  •               budowa ulicy Konarskiego, Staszica i Plater – 1,7 min zł,
  •               budowa ulicy Hotelowej -1,6 min zł,
  •               pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na rozbudowę ulicy powiatowej Nr 2540B – Rajgrodzka w Augustowie poprzez budowę ciągu pieszo- rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Raczkowską do końca terenu zabudowanego – 1 min zł.

Pełna treść uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok do wglądu TUTAJ >>>

Ogólnie zaplanowany budżet nie różni się dużo od tego ubiegłorocznego. Podobnie jak w roku ubiegłym miasto koncentruje się na budowie dróg. Nie ma w nim znaczących inwestycji ukierunkowanych na podniesienie statusu uzdrowiska i poszerzenie atrakcji turystycznych.  Ewentualną realizację inwestycji tego rodzaju, konstruktorzy budżetu uzależniają od pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych. Szanse na ich pozyskanie oczywiście są, jednak nikt tego nie może zagwarantować. Różnie z tym bywa, przykład mieliśmy pod koniec 2020 r, kiedy żaden z kilkunastu wniosków złożonych przez Miasto Augustów nie otrzymał dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nadzieja, że kwota kilkudziesięciu milionów złotych trafi do Augustowa wybrzmiewała jeszcze 6. grudnia w przemówieniu okolicznościowym wygłoszonym przez burmistrza Mirosława Karolczuka podczas uroczystego otwarcia ulicy Leśnej w Augustowie. Już ponad trzy lata, na remont ze środków zewnętrznych czeka budynek dworca kolejowego. W jednej z ostatnich swoich wypowiedzi na ten temat, przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Dobrowolska powiedziała, że w tej chwili jeszcze nawet nie wiadomo z jakiego źródła miasto ma starać się o te fundusze. Kiedy Augustów doczeka się dworca autobusowego? – na to pytanie również nikt nie potrafi odpowiedzieć. Mówienie, że inne samorządy też nie dostały dofinansowań, nie tłumaczy faktu, że w budżecie nie uwzględniono wydatków na inwestycje priorytetowe dla całego miasta. 

Dlaczego radni tzw. rządzącej większości w augustowskiej RM poparli ten budżet?

Radna Magdalena Śleszyńska stanowczo nie zgodziła się z głosami wykazującymi na pominięcie w budżecie wielu ważnych dla miasta działań. –  Dzięki tym planom i po kolei realizowanym konsekwentnie zamierzeniom wychodzimy z wieloletnich zaniedbań. (…) Każdy, kto chce mieszkać w Augustowie jest z tego miasta dumny.

Dariusz OstapowiczWszystkie te działania są prorozwojowe.

Radny Tomasz Dobkowski – Panie burmistrzu, ja bym chciał pogratulować Panu sukcesu, na przyszły rok. Zagłosuję za tym budżetem. Widzimy, że dla opozycji puszczają nerwy. Opozycja oczywiście jest kontra do Pana burmistrza i argumenty które dzisiaj usłyszałem w ogóle nie przekonują mnie. Argumenty w większości były albo błahe, albo zmanipulowane. Wydaje mi się, że to jest najlepszy dowód na to, że ten budżet jest dobry. (…) Budżet jest prorozwojowy, jest bardzo dobry.

Pozostali radni współpracujący z burmistrzem również nie mieli żadnych uwag do kształtu proponowanego budżetu.

Dużo uwag wnosili natomiast radni opozycyjni.

Zdaniem radnego Marcina Kleczkowskiego – Budżet jest oparty na dochodach z podwyżek dla mieszkańców. Planowane inwestycje są oparte tak naprawdę na kredytach.

Wspomnę w kilku punktach, dlaczego nie mogę opowiedzieć się za tym budżetem – mówił radny Adam Sieńko. – Brak współpracy i zero chęci skorzystania przez burmistrza z doświadczeń radnych opozycyjnych. Niezwoływanie przez przewodniczącego Ostapowicza posiedzeń Komisji rozwoju, pomimo składania pisemnych wniosków przez radnych. Budżet opiera się na wzroście kosztów życia mieszkańców Augustowa. Poza dalszym budowaniem dróg, nie ma w tym budżecie mowy o budowie innych, ważnych dla mieszkańców obiektów, jak choćby przystanek PKS. Nie ma inwestycji nakierowanej na funkcję uzdrowiskową i turystycznych.

Radna Aleksandra Sigillewska – Budżet miasta powinien generować rozwój, a w proponowanym budżecie nie ma inwestycji ukierunkowanych na rozwój infrastruktury turystycznej. Miasta turystyczne i uzdrowiskowe wykorzystują walory turystyczne jakie posiadają. Turystyka sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. W Augustowie nie zrealizowano żadnej inwestycji turystycznej w ostatnich dwóch latach i żadnej nie ma zaplanowanej na rok 2021. Jest to budżet bez niespodzianek, bez aspiracji i żadnych ambicji. Wszystkie inwestycje w budżecie są kontynuacją poprzednich i nie ma w nim nic nowego.

Radny Rafał Harasim poprosił o przedstawienie chociaż jednej inwestycji, która jest tak superrozwojowa. – Nie ma w budżecie nawet tych podstawowych jakim są dworce. Liczą się fakty, a faktem jest to, co powiedziała radna Sigillewska, że tylko 11% maturzystów chce mieszkać i pracować w Augustowie.

Ten budżet jest zdecydowanie budżetem kontynuacji stagnacji w rozwoju miasta. Dlaczego? – zapytała radna Izabela Piasecka. Sama też zaraz po tym odpowiedziała.  – Dlatego, że niema współpracy. Niezwoływanie komisji jest ewidentnym przykładem braku współpracy. W budżecie nie widzę wsparcia dla przedsiębiorców, a każde takie wsparcie, jest działaniem prorozwojowym. Minęły dwa lata naszej kadencji i z kwoty kilkuset tysięcy z opłaty uzdrowiskowej, żadna złotówka nie trafiała na działania związane z uzdrowiskiem. Muszą być zachowane zdrowe proporcje inwestycyjne. Jesteśmy jak najbardziej za budowaniem dróg w mieście, ale nie możemy całego budżetu przeznaczać na budowę dróg. Proszę mieć na uwadze to, że radnym opozycji na sercu leży dobro i rozwój Augustowa. Z tego wynikają nasze wnioski i nasze prośby. Nie słuchacie państwo mieszkańców, a słuchacie wyłącznie samych siebie.

Podczas sesji Burmistrz Augustowa wyraził nadzieję, że jego działania podobnie jak jego poprzedników zostaną właściwie ocenione przez mieszkańców w przyszłości. Wprawdzie głośno tego nie wypowiedziano, ale na właściwą ocenę liczą także radni miejscy. Wskazuje na to chociażby reakcja na tytuł artykułu w lokalnej prasie, który zdaniem grupy radnych może wpływać negatywnie na odbiór ich pracy w Radzie Miejskiej dlatego postanowili skierować sprawę do sądu.

Czy to budżet prorozwojowy, czy kontynuacja stagnacji w rozwoju miasta? Na ocenę przyjdzie czas. Teraz mieszkańcy naszego miasta, których domy stoją przy już wybudowanych ulicach i przy tych których budowę zaplanowano na rok bieżący – w większości odpowiedzą, że jest to budżet prorozwojowy. Dyskusja przy tym punkcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie pokazała – kolejny rok z rzędu – że duża część mieszkańców Augustowa oczekuje szerszego spojrzenia na jego rozwój z uwzględnieniem i wykorzystaniem naszych naturalnych bogactw.

Odpowiedź na tytułowe pytanie otrzymamy już w listopadzie, kiedy Burmistrz podsumuje działania swoje i podległego mu urzędu.

|Bart.

*********************

Nagranie z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie dostępne jest na stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce eSesja.