Jako mieszkańcy ul. Zarzecze w Augustowie, aktywnie śledzimy i obserwujemy otoczenie i postępującą urbanizacją naszej przestrzeni, i nie zgadzamy się ze wszystkimi proponowanymi przez UM zmianami w nowym planie przestrzennym części Necka i Netty.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Dlatego złożyliśmy w dniu 22.02.2021 pierwszą naszą petycję do Rady Miasta Augustowa i Burmistrza (jak w załączeniu). Jesteśmy głęboko zaniepokojeni całą sytuacją, lekceważeniem głosu mieszkańców, lekceważeniem wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych i sprzyjaniu grupie jedynie przedsiębiorców, braku dyskusji w tym temacie.

Chcemy uchronić od zabetonowania działkę gminną zlokalizowaną między hotelem Karmel a Pałacem na Wodzie. Co do terenów nad Neckiem – straciliśmy już wiarę i nadzieję ze teren choćby w jakimś stopniu udałoby się ocalić albo zmniejszyć zakusy inwestorów bez szkody dla otoczenia, z którego korzystamy.

Nie wiemy co dzieje się z petycją, która została złożona na sekretariat w dniu 22.02.2021 r. (czy dotarła do wiadomości wszystkich Radnych, jeśli tak – kiedy, czy treść petycji będzie opublikowana na BIP jak inne petycje (screen w załączeniu), kiedy będzie udzielona odpowiedź i kiedy wreszcie Rada się nad wnioskiem pochyli, czy temat będzie szerzej dyskutowany itp.).

Wczoraj była sesja czy temat petycji był w jakikolwiek sposób zauważony? 

Wiemy za to, że w tempie expressowym Ratusz dąży do jak najszybszego doprowadzenia do głosowania nowej uchwały w spr. zmiany planu.

Warto w tym miejscu stawiać kolejne pytania:

  • Kiedy planowane są kolejne etapy takie jak wyłożenie planu do wglądu, przez jaki czas, jakie są na to ramy czasowe?
  • Kiedy przewiduje się uzyskanie stosownych (jakich) zgód na zmianę przeznaczenia gruntów.

Nie ma żadnych informacji w przestrzeni na ten temat i temat nie istnieje.

Uprzejmie prosimy o wsparcie i zainteresowanie tematem jak największej grupy Augustowian.

Przyjęcie uchwały z bierną akceptacją Augustowian z tak daleko idącymi zmianami w otoczeniu, upodobni Augustów do miasta z betonu.

Z poważaniem,

Justyna K.


dn. 20 lutego 2021 r., Augustów

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA                                                        

MIESZKAŃCY DZIELNICY ZARZECZE,

MIESZKAŃCY MIASTA AUGUSTOWA

Burmistrz Miasta Augustowa,

Rada Miejska w Augustowie

ul. 3 Maja 60,

16-300 Augustów

PETYCJA

My, mieszkańcy Augustowa, zwracamy się z postulatem utrzymania zieleni parkowej na terenie położonym nad rzeką Nettą w Augustowie pomiędzy hotelem Karmel a Pałacem na Wodzie [działka nr ew. 1/16 obręb 0004 Augustów, pow. łączna 1.8 ha, patrz Zał. 1], w  przygotowywanym obecnie nowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”, z   jednoczesnym przeznaczeniem tego terenu na utworzenie w przyszłości naturalnego, ekologicznego parku.

Uzasadnienie

Działka o nr ew. 1/16 obręb 0004 w Augustowie zgodnie z obecnym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi zieleń parkową i w całości stanowi własność Gminy Miasto Augustów (patrz Zał. 2). Według ewidencji gruntów działkę tę stanowią dwa grunty leśne: las oraz grunty zadrzewione zakrzewione o powierzchni odpowiednio 1,0143 ha i 0.8062 ha (łącznie ok. 1.8 ha).

Działka nr ew. 1/16 wraz z nabrzeżem rzeki Netty bezspornie stanowi ważną część niezwykle cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów na mapie Augustowa. To jedno z najliczniej i najchętniej uczęszczanych miejsc przez Augustowian oraz przyjezdnych. I choć położone jest w samym sercu miasta, to wciąż pozostaje dla nas ostoją niezakłóconej przyrody, przynosi spokój i harmonię. Bulwary nad Nettą w Augustowie wraz z sąsiadującą działką 1/16 bez względu na porę roku urzekają swym pięknem i utwierdzają nas Mieszkańców w przekonaniu, że to niezwykłe bogactwo w sercu miasta należy zachować, pielęgnować a przede wszystkim uchronić od zabudowy i zabetonowania.

Dlatego z wielkim niepokojem i smutkiem obserwujemy plany Urzędu Miasta w Augustowie, który chce ten wyjątkowy dla nas Mieszkańców teren sprzedać pod zabudowę usługowo-hotelową, czyli, zwyczajnie zabetonować i przekazać w prywatne ręce (takie bowiem przeznaczenie przedmiotowej działki znajduje się w założeniach nowego planu zagospodarowania przestrzennego pt. „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”).  

Naszym zdaniem, w czasach silnie postępującej urbanizacji otoczenia i redukcji terenów zielonych, zabetonowanie tego miejsca jest niewłaściwym kierunkiem, jest działaniem na szkodę mieszkańców miasta Augustowa. To rozwiązanie pozbawia nas najpiękniejszego fragmentu miasta Augustowa, zaś miasto Augustów pozbawia tożsamości i rozpoznawalności, ponieważ teren ten tworzy w dolinie rzeki Netty i jez. Necko zintegrowaną ostoję leśną, unikalną w skali naszego regionu a nawet kraju. Jest to teren, który widnieje niemal na każdej widokówce miasta Augustowa a zatem stanowi o wyjątkowości miasta Augustowa.

Chcielibyśmy, aby zostały uwzględnione propozycje mieszkańców miasta Augustowa zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzanych w dniach 25-26.08.2020 r. ażeby teren ten pozostał nadal w majątku gminy i służył wszystkim Augustowianom. Naszym zdaniem na tym wyjątkowym terenie należy utrzymać zieleń parkową z możliwością utworzenia w przyszłości np. parku. Teren jest duży i mógłby pomieścić wiele elementów infrastruktury naturalnie wkomponowanych w teren. Mogłyby to być między innymi drewniane kładki i plac zabaw dla dzieci, ścieżki edukacyjne, przyrodnicze, a także budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów. Chodzi o to, żeby było to jak najbardziej naturalne miejsce. Takiego miejsca nie mamy w Augustowie.

Uważamy, że zachowanie zieleni parkowej i utworzenie w przyszłości np. parku w tym miejscu to inwestycja w jakość życia Augustowian. Parki to ogromne bogactwo każdego miasta. Stanowią miejsce spotkań mieszkańców, odpoczynku i zabawy dla dzieci. To serce każdego miasta. Wpływają pozytywnie na miejski ekosystem. Krótko mówiąc dzięki nim żyje się lepiej.

Zwracamy się z apelem do Radnych Rady Miasta Augustowa, aby zauważyli i poparli głos społeczności wyrażony w niniejszej petycji a przede wszystkim podjęli stosowne działania w celu ochrony/zabezpieczenia działki nr ew. 1/16 przed przeznaczeniem jej pod zabudowę usług turystycznych i hotelowych w tworzonym nowym planie przestrzennym. Nasza prośba wynika z dbałości o dobro wspólne i otoczenie przyrodnicze, w którym wszyscy żyjemy.

Pragniemy zauważyć, że niezwykle trudna sytuacja epidemiologiczna związana z Covid-19 która panuje w chwili obecnej utrudnia, a wręcz uniemożliwia wyjście do zainteresowanych tematem Augustowian i zbieranie poparcia w zwyczajowej formie. Stąd forma petycji.

Petycję wnoszą (adres do korespondencji):


Załączniki:

1.   Zał.1 Widok z góry_ działka nr ew. 1/16 obręb 0004 w Augustowie

2.   Zał.2. Aktualny MPZP (mapka obejmująca działkę nr ew. 1/16 + legenda) 

3.   Zał.3. Bulwary nad Nettą w sąsiedztwie działki nr. 1/16 – aktualne zdjęcia

Otrzymują do wiadomości:

1.   Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów

2.   Towarzystwo Miłośników Ziemi Augustowskiej, ul. Mickiewicza 33, 16-300 Augustów