W art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zawarto wyjaśnienie pojęcia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.

Grafika: augustow.org

W myśl definicji osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne są, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 6. ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 10. inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Nowelizacją z 30 marca br. dodano do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 46c, który stanowi delegację dla ministra właściwego ds. finansów publicznych do określenia w drodze rozporządzenia, wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 lit. a-g, i oraz j, mając na uwadze charakter wykonywanych zadań oraz ich znaczenie dla przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

31 października br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (isap.sejm.gov.pl).

W par. 2 rozporządzenia znajduje się przedmiotowy wykaz, w którym m.in. znaleźli się:

 • marszałek województwa;
 • inny niż marszałek województwa członek zarządu województwa;
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta;
 • zastępca wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
 • starosta;
 • inny niż starosta członek zarządu powiatu.

|wartowiedziec.pl/