Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), zgodnie którym:

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

zdjęcie ilustracyjne

W celu zapewnienia skuteczności deratyzacji, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa się terminy i obszary obowiązkowej deratyzacji.

Zgodnie z rozdziałem 8 Uchwały Nr XXVII/299/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 4629)

Deratyzację przeprowadza się raz w roku kalendarzowym w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na obszarze

  • dzielnic o nazwach potocznych „Lipowiec”, „Osiedle Przylesie” i Centrum” położonych przy ulicach: 29 Listopada, Turystycznej, Tytoniowej, Robotniczej, Klubowej, Zygmuntowskiej, Wojska Polskiego, Polnej,
  • zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  • zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego żywienia,
  • zabudowanym obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

Określenie w regulaminie terminów i obszarów deratyzacji nie zwalnia właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawią się gryzonie, z obowiązku przeprowadzania deratyzacji również poza terminami określonymi w regulaminie.

Zasady przeprowadzania deratyzacji

  1. Deratyzację można przeprowadzić we własnym zakresie lub przy pomocy specjalistycznej firmy deratyzacyjnej. Koszty jej przeprowadzenia ponosi właściciel nieruchomości.
  2. Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, np. otwory w drzwiach, podłogach oraz usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni.
  3. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać środków (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
  4. Preparaty należy stosować zgodnie z zamieszczoną do nich instrukcją oraz usunąć niezwłocznie po zakończeniu deratyzacji.
  5. W miejscu wyłożenia preparatów należy umieścić ostrzeżenie:

„Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”. Po zakończeniu deratyzacji informację należy usunąć.

Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli, jest paragon za zakup trutki lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny- art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). i art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).

|Urząd Miejski w Augustowie