OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 2 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) przebudowy odcinka drogi krajowej Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej lub dwujezdniowej ruchu głównego przyspieszonego,

b) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie części ulicy 3 Maja, zwanego „Dom Turka”,

c) zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych,

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

e) zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Augustów w roku szkolnym 2021/2022,

g) zmiany uchwały Nr XXXIII/364/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

h) zmiany uchwały Nr XXVII/300/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr XXXV/379/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 czerwca 2021 r.,

i) przekazania wniosku do rozpatrzenia według właściwości,

j) skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

k) skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. Nr XLVIII/470/18 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

l) ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

m) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa,

n) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnym garażem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą niezbędną do obsługi planowanej inwestycji, wraz z inwestycją towarzyszącą polegającą na przebudowie/rozbudowie drogi publicznej – ul. Ogrodowej w Augustowie,

o) zmiany składu osobowego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie,

p) zmiany uchwały Nr XI/127/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa,

r) zmian budżetu miasta na rok 2021,

s) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033.

6. Przyjęcie protokołów z obrad: XXXIV sesji RM z 25.05.2021 r.; XXXV sesji RM z 10.06.2021 r.; XXXVI sesji RM z 29.06.2021 r.; XXXVII sesji RM z 29.06.2021 r.; XXXVIII sesji RM z 15.07.2021 r.

7. Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

 (-) Alicja Dobrowolska