zdjęcie ilustracyjne

Burmistrz Miasta Augustowa                                                                                                                                                                                                                                14-04-2021

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych

w rejonie rozdzielni prądu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o:

1) podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie Uchwały Nr XX/234/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych w rejonie rozdzielni prądu, obejmującego obszar w rejonie części ulic: Głowackiego, Mazurskiej, Pszennej, Kwaśnej, Ziemiańskiej, Włościańskiej, Dworskiej, Chłopskiej, Szlacheckiej oraz drogi krajowej numer 8, wskazany na załączniku nr 1;

2) przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej przedmiotowego planu.

Przedmiotem planu miejscowego będzie ustalenie przeznaczenia terenów i określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60, pok. nr 26a, 27.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29, w nawiązaniu do art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo do składania wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wniosek do planu powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wnioski do planu można składać:

  • w formie papierowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • w formie elektronicznej na pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (elektroniczna skrzynka podawcza jest dostępna poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – strona http://bip.um.augustow.pl/, zakładka „Doręczanie dokumentów elektronicznych”, link: „Wykaz spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej”, formularz: „Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Elektroniczna Skrzynka Podawcza” lub bezpośrednio na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP).

Pozostałe wnioski (dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) można składać:

  • w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, w pokoju nr 26a, 27,
  • w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres wydzial.architektury@urzad.augustow.pl,

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7-05-2021 r.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Burmistrz Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk

|urzad.augustow.pl