Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2022 rok.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący

Komisji Społeczno-Oświatowej

Rady Miejskiej w Augustowie                           

(-) Mirosław Zawadzki