Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Rozwoju; do spraw Budżetu. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 z możliwością udziału z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzeń Komisji.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenu położonego w rejonie części ulicy Transportowej.

4. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022.

5. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzeń Komisji.

Z poważaniem 

Przewodniczący:

Komisji Rozwoju Dariusz Ostapowicz

Komisji do spraw Budżetu Emilian Jasyen Al-Khameri

Rady Miejskiej w Augustowie  


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 z możliwością udziału z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/399/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Augustów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/519/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Augustów za rok szkolny 2021/2022.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Mirosław Zawadzki    


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 26 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 z możliwością udziału z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalnie).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Augustowie.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany granic i obszaru jednostek pomocniczych Miasta Augustów o nazwach „Osiedle Uzdrowisko” oraz „Osiedle Wschód”.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Dariusz Ostapowicz