Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 11.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządkiem posiedzenia będzie:

Otwarcie obrad.

Przedstawienie porządku obrad.

Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021r. poz. 159) za rok 2020, realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2020-2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów.

Zaopiniowanie projektów uchwał głosowanych na XXXII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Informacja o występujących zagrożeniach w środowisku szkolnym.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem: 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335. W Urzędzie znajdują się środki dezynfekcji, których należy użyć natomiast maseczki należy zapewnić we własnym zakresie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

 (-) Mirosław Zawadzki