Trwają konsultacje społeczne Projektu Strategii Augustowa. Po kilku miesiącach prac społecznego komitetu, projekt wkracza w kolejną fazę uzgodnień.

Społeczny komitet wypracował projekt

Urząd Miejski zaprosił mieszkańców i radnych do prac nad projektem strategii. Do pracy w zespole oddelegowani zostali wybrani urzędnicy, a także chętni radni i mieszkańcy. W okresie od stycznia do maja 2021 roku odbyło się 7 spotkań, podczas których wypracowano podstawowe założenia do sporządzenia dokumentu. Do zespołu dołączyć mógł każdy chętny mieszkaniec.

– Strategia to ważny dokument i podstawowy plan dla Augustowa. Dlatego prace zespołu były całkowicie otwarte i każdy mógł wziąć w nich udział. Jestem wdzięczny mieszkańcom i organizacjom, które zaangażowały się w pracę. Dzięki temu mamy projekt, który został wypracowany wspólnie i szanuje wyrażone potrzeby. Cieszę się też z myśli przewodniej strategii, którą wypracował zespół. To dla mnie osobiście ważne, abyśmy docenili i szanowali nasz potencjał przyrodniczy. Teraz pora na kolejny etap konsultacji – mówi Mirosław Karolczuk, Burmistrz Augustowa

Augustów napędzany naturą

Po kilku miesiącach pracy społecznego zespołu stało się jasne, że rozwój Augustowa musi opierać się na zdywersyfikowanej strukturze gospodarki. Podstawą prowadzonych działań powinna być zatem synergia funkcji turystyczno-uzdrowiskowych i gospodarczych.

Cel nadrzędny strategii sformułowano jako: Augustów – Miasto napędzane przez naturę. Ma on podkreślać dynamiczny charakter planowanych zmian oraz wykorzystanie najważniejszego endogenicznego potencjału rozwojowego miasta jakim są uwarunkowania wynikające z unikalnego połączenia szeregu cech środowiska przyrodniczego.

– W strategii pojawiają się 3 główne cele strategiczne: wzrost poziomu życia mieszkańców, rozwój nowoczesnej i stabilnej gospodarki z atrakcyjnymi miejscami pracy oraz adaptacja do zmian klimatu – wyjaśnia Emilia Słucka, Kierownik Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

Augustów ze swoim unikalnym w skali kraju zasobem w postaci jezior i lasów, szczególną uwagę musi poświęcić ochronie przyrody. Endogenny potencjał zasługuje na szerokie wykorzystanie i jednoczesną ochronę. Dlatego też, strategiczne znaczenie nadano działaniom związanym z adaptacją do zmian klimatu. Uwzględniono wykorzystanie potencjału środowiskowego i troskę o jego ochronę, a także rozwój miasta niskoemisyjnego. Wśród zaproponowanych działań wskazano rozwój uzdrowiska, turystyki zrównoważonej, a także rozwój funkcji gospodarczych i usługowych. Priorytetem działań samorządu musi być łączenie atrakcyjności przyrodniczo- turystycznej z atrakcyjnością gospodarczą.

Naturalne bogactwo i rozwój

– Jesteśmy uzdrowiskiem i dysponujemy naturalnymi bogactwami, o które musimy dbać. Mamy piękne jeziora, jesteśmy otoczeni puszczą i naszym obowiązkiem jest troska o to dziedzictwo. Dzięki niemu mamy zupełnie wyjątkowe warunki do życia, a jednocześnie przyciągamy turystów i kuracjuszy. Jednocześnie musimy pamiętać z czego żyją augustowianie i tworzyć warunki rozwoju gospodarczego tam, gdzie odbywa się to bez szkód dla przyrody. Idea zrównoważonego rozwoju stanowi strategię budowy naszego miasta – wyjaśnia Burmistrz

Projekt strategii kładzie mocne akcenty na inicjatywy skierowane wprost do mieszkańców oraz systematyczne podnoszenie jakości życia w mieście. Dbałość o dziedzictwo kulturowe i naturalne, rozwój nowoczesnej i ekologicznej infrastruktury. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, partycypację społeczną, wspieranie sportu oraz systematyczne dotowanie kultury.

Projekt strategii oraz formularz konsultacyjny dostępne są pod adresem:
http://urzad.augustow.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-projektu-stra…

Do 6 lutego można składać wnioski i uwagi dotyczące dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej: strategia2030@urzad.augustow.pl, bezpośrednio w Urzędzie Miejskim lub drogą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Miejskiego.

(*as) Urząd Miejski w Augustowie