Tematem wyrębu kasztanowców na ulicy Kościelnej, zleconego przez Powiat Augustowski, zajęła się na ostatniej sesji Rada Miejska. Kilkoro Radnych złożyło projekt uchwały w obronie drzew i przeciwko wycince zaplanowanej przez Powiat Augustowski. Wniosek do porządku obrad zgłosiła Radna Sylwia Bielawska.

Fot. UM w Augustowie

Nie chcemy wycięcia pięknych drzew

Radna Sylwia Bielawska złożyła wniosek o ujęcie w porządku obrad uchwały broniącej drzewa. Wprowadzenie uchwały poparł Burmistrz Mirosław Karolczuk. Autorami i wnioskodawcami projektu jest grupa radnych: Sylwia Bielawska, Katarzyna Raczkowska, Tomasz Dobkowski, Mieczysław Szczerbakow, Mirosław Chudecki i Emilian Al-Khameri.
Jak czytamy w projekcie uchwały:

„Rada Miejska w Augustowie wyraża kategoryczny sprzeciw dla wycinki drzew rosnących wzdłuż ulicy Kościelnej w Augustowie, będącej ulicą powiatową. Rada Miejska w Augustowie wzywa Starostę Augustowskiego i Zarząd Powiatu do zachowania istniejącego drzewostanu ulicy Kościelnej i prowadzenia ewentualnych remontów i prac budowlanych w sposób zabezpieczający istniejące drzewa przed uszkodzeniami oraz stworzenia instalacji poprawiających kondycję drzew (nawadnianie, napowietrzanie bryły korzeniowej).”

Nad projektem rozgorzała dyskusja, w której prezentowane były różne poglądy. Radny Tomasz Miklas podkreślał, że wycięcie drzew daje szanse na nowe miejsca parkingowe:

„Jeżeli być może Pan Starosta nasadzi jakieś mniejsze te drzewka, takie miniaturowe, jak to wy to określiliście w tej uchwale, one będą zajmować mniej miejsca. Bo jedno drzewo, są te puste miejsca, po jednym drzewie, to jest jedno miejsce parkingowe. Tych miejsc parkingowych w mieście, szczególnie latem, brakuje.”

Większość Rady Miejskiej uznała jednak za słuszne wystąpienie przeciwko wycince kasztanowców zleconej przez Powiat Augustowski. Uchwałę poparło 11 radnych. Od głosu wstrzymali się radni: Leszek Cieślik, Marek Sznejder oraz Krystyna Wilczewska. Natomiast radni: Tomasz Miklas, Marcin Kleczkowski oraz Adam Sieńko nie wzięli udziału w głosowaniu – pomimo obecności na sali obrad.

Rada Miejska apeluje do Starosty o rezygnację z wyrębu

Jak czytamy w uchwale Rady Miejskiej:

„Wierzymy, że każdą inwestycję można prowadzić w sposób zrównoważony, szanując przyrodę i zachowując stare drzewostany o najwyższej wartości przyrodniczej, społecznej i krajobrazowej. Wzywamy Zarząd Powiatu Augustowskiego do uszanowania drzew wzdłuż ulicy Kościelnej w Augustowie i nieprowadzenia wycinki. To wspólne dziedzictwo mieszkańców Miasta Augustów, którego Zarząd Powiatu Augustowskiego nie ma prawa niszczyć.”

Rada Miejska upoważniła Przewodniczącą Rady Miejskiej Alicję Dobrowolską do przekazania uchwały między innymi Zarządowi Powiatu Augustowskiego.

Mieszkańcy również bronią drzew

Kilka dni po sesji Rady Miejskiej i podjęciu stanowiska w sprawie zleconej przez Powiat Augustowski wycinki kasztanowców w centrum miasta, w sprawę zaangażowali się również mieszkańcy. Na portalach społecznościowych licznie wyrażają swój sprzeciw wobec ogołocenia ulicy Kościelnej. Mieszkańcy zorganizowali również w Internecie zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie wycinki drzew. Petycję można podpisać pod adresem:

https://www.petycjeonline.com/ocalmy_augustowskie_kasztanowce_przed_wycink_powiatu

[*as] Urząd Miejski w Augustowie