Burmistrz Miasta Augustowa przypomina o obowiązku składania oświadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Siedziba UM w Augustowie

Właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Augustów, którzy zmniejszyli naturalną retencję terenową przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, są zobligowani do podawania informacji zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia.

Oświadczenie można:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów;
  • złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Augustowie;
  • poprzez elektroniczną skrzynkę e PUAP.

Podstawa prawna

Art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadził obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne, w tym za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2, wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Burmistrz Miasta Augustowa, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Augustowie wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  3. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  4. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  5. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

|urzad.augustow.pl/