Grafika ilustracyjna augustow.org

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH „SEGREGOWANE” Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH DO POBRANIA TUTAJ >>>

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH „ZMIESZANE” Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (FIRMY) DO POBRANIA TUTAJ >>>

Prowadzeniem spraw związanych z gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym w szczególności:

  • prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • nadzorem nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe,
  • przeprowadzaniem kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • przyjmowanie deklaracji składanych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie przypisu (wymiaru) należności z tego tytułu, 
  • prowadzeniem postepowań i wydawaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Augustowa:

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Augustów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy Przedsiębiorstwie Transportowym NECKO Sp. z o.o. przy ulicy Komunalnej 3 w Augustowie czynny jest przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

– od poniedziałku do piątku: 11:00 – 18:00

– sobota: 10:00 – 14:00.

W tych dniach właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny pomiędzy wyznaczonymi terminami ich odbioru, pod warunkiem, że posiadają zgłoszoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczają z tego tytułu opłatę.

Odpady komunalne są przyjmowane nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.zom.necko.com.pl/index.php/regulamin-pszok

W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

–  papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe

–  tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

–  szkło, opakowania ze szkła,

–  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

–  odpady budowlane i rozbiórkowe,

–  zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych,

–  komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie),

–  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),

–  zużyte baterie,

–  chemikalia,

–  przeterminowane leki,

–  popiół.

Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1895 z późn. zm.)

Fot. zom.necko

Źródło: urzad.augustow.pl/

|Bart.