Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 marca 2022 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu, Komisji Rozwoju, Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Plan pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie na 2022 rok.

4. Sprawozdanie z pracy Komisji Uzdrowiskowej w 2021 roku.

5. Zaopiniowanie przez Komisje Rady Miejskiej w Augustowie: Komisję do spraw Budżetu; Komisję Rozwoju; Komisję Uzdrowiskową projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Augustów na lata 2021-2030.

6. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/462/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu.

7. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

8. Zaopiniowanie przez Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022.

9. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

10. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Augustowskiemu.

11. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację inwestycji tj. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2540B – Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego” wraz z przebudową oświetlenia.

12. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Województwu Podlaskiemu na realizację inwestycji tj. budowę kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Emilian Jasyen Al-Khameri

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie                       

/-/ Dariusz Ostapowicz