Zarządzasz jednostką samorządu terytorialnego lub kierujesz jedną z komórek w JST? Być może zajmujesz się zbieraniem i analizą danych, czy też kwestiami strategicznymi w JST? A może, po prostu, chcesz poznać nowe narzędzie oceny usług świadczonych przez powiaty i gminy?

Grafika: www.augustow.org

Związek Powiatów Polskich stale udostępnia nowe rozwiązania i narzędzia wspomagające zarządzanie rozwojem jednostek samorządu terytorialnego.

1 grudnia 2021 roku Główny Urząd Statystyczny uruchomił, przygotowany we współpracy m.in. z ekspertami Związku Powiatów Polskich portal pod nazwą System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – zawierający dane użyteczne do kompleksowej oceny usług świadczonych przez powiaty i gminy.

Portal dostępny jest pod adresem https://smup.gov.pl/

Zawiera on dane użyteczne do kompleksowej oceny usług świadczonych przez powiaty i gminy.

Budowa SMUP jest realizowana przez Główny Urząd Statystyczny w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich. Projekt, realizowany od 2017 roku, jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działania 2.18 PO WER.

Dane zawarte w SMUP mają charakter publiczny i dotyczą każdej jednostki samorządu terytorialnego oddzielnie. Pozwala to na ocenę świadczonych usług własnych wg szeregu wskaźników, w tym w porównaniu z samorządami sąsiednimi i samorządami z grupy porównawczej (podobnymi). Dane te pomogą m.in. w procesie podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych.

Obecnie trwa proces upowszechniania systemu.

Związek Powiatów Polskich zaprasza wszystkie samorządy terytorialnego do udziału w bezpłatnych szkoleniach, rozpoczynających się już w I kwartale 2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny i pozwoli przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego zdobyć umiejętność obsługi systemu i wykorzystania informacji statystycznych w codziennej pracy.

Zgłoszenia do udziału w planowanych szkoleniach następuje poprzez formularz dostępny na stronie www.smup.jst.org.pl

Szkolenia organizowane będą w dwóch formach (do wyboru):

  • online (4 godziny zajęć);
  • stacjonarnej (3 dwudniowe zjazdy w formule określanej jako Grupy Wymiany Doświadczeń, koszty dojazdu będą refundowane z projektu).

W pierwszej fazie projektu odbędą się szkolenia dla:

  • kadry zarządzającej – tzw. szkolenia strategiczne (odrębnie dla przedstawicieli z powiatów i gmin),
  • kadry wykonawczej oraz zainteresowanych pracowników samorządowych – w następujących obszarach (do wyboru):
    • powiaty i miasta na prawach powiatu: (1) edukacja ponadpodstawowa oraz (2) edukacja specjalna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
    • gminy: (1) podatki i opłaty lokalne; (2) gospodarowanie nieruchomościami; (3) ochrona środowiska; (4) edukacja.

Uwaga! Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje na temat projektu i warunków uczestnictwa w szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.smup.jst.org.pl

|wartowiedziec.pl/