Przed zakupem wycieczki należy sprawdzić, czy organizator działa legalnie i ma zabezpieczenie finansowe – radzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wpis do rejestru organizatorów turystycznych gwarantuje klientom odzyskanie pieniędzy w razie bankructwa firmy – dodaje.

Fot PAP/Tomasz Gzell

„Przed nami otwarcie letniego sezonu turystycznego. Przy tej okazji Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) przestrzega przed korzystaniem z usług firm czy osób organizujących imprezy turystyczne bez wymaganego wpisu do rejestru i odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Może to oznaczać utratę wpłaconych pieniędzy i konieczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej” – powiedział PAP Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zwrócił uwagę, że podróżni korzystający ze zorganizowanych wyjazdów turystycznych dla własnego bezpieczeństwa powinni sprawdzić informacje o organizatorze w ewidencji przedsiębiorców turystycznych dostępnej pod adresem tfg.ufg.pl

„Są tam dane o legalnie działających biurach podróży i gwarancjach chroniących ich klientów, a także wskazówki co zrobić, gdy organizator ogłosi niewypłacalność” – dodał.

Jak przypomniał członek zarządu UFG odpowiedzialny za obszar turystyki Marek Niechciał, organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo innego ustawowego zabezpieczenia. „Celem takiego zabezpieczenia jest ochrona interesów podróżnych. W przypadku niewypłacalności legalnie działającego przedsiębiorcy turystycznego ze środków pochodzących z tego zabezpieczenia pokrywane są koszty kontynuacji imprezy, koszty powrotu do kraju albo zwroty pieniędzy wpłaconych na poczet wyjazdu. Jest to tzw. I filar systemu ochrony podróżnych. Jeśli jednak te zabezpieczenia okażą się niewystarczające, klienci otrzymują zwrot ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, czyli tzw. II filaru systemu” – wyjaśnił.

Podkreślił, że zabezpieczenie I filarem i ochrona TFG obejmują wyłącznie podróżnych korzystających z usług przedsiębiorców, o których informacje można znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. „Dlatego przed zawarciem umowy należy upewnić się, że biuro podróży w niej figuruje” – zaznaczył wiceprezes Niechciał.

Dodał, że w ewidencji są też informacje o przedsiębiorcach turystycznych, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub wobec których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania takiego oświadczenia, oraz tych, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru i tych, którzy zostali z niego wykreśleni. W ewidencji znajdzie się informacja o przedsiębiorcy objętym zakazem wykonywania działalności.

Według UFG, sprzedawca usługi jeszcze przed zawarciem umowy ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały udzielić klientowi najważniejszych informacji o szczegółach wyjazdu, m.in. jego cenie, łącznie ze wszystkim opłatami i kosztami (w tym składce na TFG), zasadach dotyczących przedpłat, warunkach rozwiązania umowy, przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych.

Ziąber uważa, że przy zawieraniu umowy z touroperatorem podróżni powinni upewnić się, że dotyczy ona imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych i że w jej cenę wliczona jest składka na TFG. Dodał, że kolejnym istotnym punktem umowy jest informacja o prawie do przeniesienia przez podróżnego uprawnień i przejęcia wynikających z niej obowiązków.

Jak wyjaśnił Ziąber, oznacza to, że jeśli klient chce zrezygnować z udziału w imprezie, to może wskazać inną osobę, która przejmie jego uprawnienia oraz obowiązki. „O takim zdarzeniu należy powiadomić organizatora co najmniej na 7 dni przed wyjazdem. Jeżeli zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami po stronie organizatora, może on zażądać ich pokrycia pod warunkiem, że dokładnie je wykaże oraz będą one zasadne” – dodał.

Przypomniał, że w sytuacji niewypłacalności organizatora, podróżni będący w trakcie organizowanej przez niego imprezy, w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z jego przedstawicielem. „Można skontaktować się także z przedstawicielami marszałka województwa, w który siedzibę ma dane biuro podróży. Przebywając za granicą, można również zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP w danym państwie” – zaznaczył.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) utworzony został w 2016 roku w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który zapewnia jego obsługę. TFG stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają m.in. zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ pad/