Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców, że 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rozwoju; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji do spraw Budżetu.

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie przez Komisję Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na okres 10 lat.

4. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

5. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów.

6. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

8. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

9. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

10. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2022.

11. Zaopiniowanie przez Komisję do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej w Augustowie:

(-) Dariusz Ostapowicz

 (-) Mirosław Zawadzki

(-) Emilian Jasyen Al-Khameri