Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej uprawnionymi podmiotami, na kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Augustowa w 2024 roku.

Siedziba UM w Augustowie

Termin i sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

  1. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzu stanowiącym załącznik
    do niniejszego ogłoszenia w terminie do 22 grudnia 2023 r.
  2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią, podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu uprawnionego podmiotu należy składać w następujący sposób:
    1. Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 35.
    2. Elektronicznie na adres e-mail: anna.krynska@urzad.augustow.pl.

Załącznik Rozmiar

ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_czlonkow_komisji_konkursowej.pdf1.14 MB

formularz-zgloszeniowy_kandydata_na_czlonka_komisji.docx21.52 KB

urzad.augustow.pl