Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 listopada 2023 r. /wtorek/ o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji RM w Augustowie

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizowania zadań własnych Gminy Miasta Augustów.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.


 Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej

 Rady Miejskiej w Augustowie

 /Magdalena Śleszyńska/