Dyrektor Instytutu De Republica, prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, zaprasza na promocję najnowszej publikacji Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” pod redakcją naukową profesorów: Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa oraz Wojciecha Piaska. Prezentacja odbędzie się we wtorek 19 września bieżącego roku o godz. 14:00 w Centrum Prasowym PAP przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie.

Zdjęcie: Wojskowe Biuro Historyczne

Najnowsza publikacja Wydawnictwa Instytutu De Republica zatytułowana „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939” to niezwykle cenna i unikatowa na polskim oraz międzynarodowym rynku wydawniczym pozycja, wpisująca się w proces przywracania pamięci o władzach RP w Polsce i na uchodźstwie.

Książka prezentuje sylwetki premierów i ministrów pełniących główne funkcje w życiu politycznym w okresie II Rzeczypospolitej. Politycy zostali przedstawieni z perspektywy działań na tych stanowiskach i to właśnie pełnione przez nich funkcje stanowią podstawę ich biografii – uzupełnionych także o informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, zaangażowania społecznego i działalności politycznej. Umieszczone w publikacji biogramy powstały w oparciu o dostępną literaturę na temat działalności politycznej w okresie międzywojennym, ale w wielu przypadkach opierają się również na badaniach archiwalnych.

Każdy uczestnik spotkania prasowego otrzyma egzemplarz publikacji „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”.

Akredytacje do udziału stacjonarnego w Centrum Prasowym PAP pod linkiem: https://centrumprasowe.pap.pl/form/formularz-akredytacyjny

Prelegenci:

1. prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski – dyrektor Instytutu De Republica

2. dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. ucz. – redaktor naukowy

3. prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow – redaktor naukowy

Agenda spotkania:

14:00-14:05 | początek spotkania; powitanie gości przez prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego, dyrektora Instytutu De Republica

14:05-14:50 | dyskusja na temat książki moderowana przez dyrektora Instytutu De Republica, prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego

14:50-15:15 | pytania dziennikarzy

15:15-15:45 | indywidualne rozmowy dziennikarzy z prelegentami

UWAGA: ze względu na ograniczony czas obecności dyrektora Instytutu De Republica w spotkaniu możliwość przeprowadzenia rozmowy z prof. zw. dr. hab. Andrzejem Przyłębskim tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: a.piekarz@iderepublica.pl (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nazwę redakcji, krótki opis audycji, w której zostanie wykorzystany materiał).

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki.

Źródło informacji: Instytut De Republica

*PAP sponsorowane