W dniu 24 marca w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie zostały wręczone uczniom szkół średnich stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe, a także uczniom szkół branżowych kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, ufundowane przez samorząd Powiatu Augustowskiego.

Starosta Jarosław Szlaszyński wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Bożenną Kondracką wręczają list gratulacyjny podczas uroczystości wręczenia stypendiów w Sali teatralnej I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

W uroczystości wzięli udział stypendyści i ich rodzice, którym Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przekazał listy gratulacyjne.
Podstawą do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce i sukcesy sportowe, udzielanego na drugi okres roku szkolnego 2022/2023, były osiągnięcia uzyskane przez młodzież w pierwszym półroczu. Natomiast stypendia „branżowe” przyznawane są uczniom kształcącym się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

Stypendiami uhonorowano łącznie 31 uczniów – 18 za wyniki w nauce, 7 za osiągnięcia sportowe, a 6 przyznano uczniom szkół branżowych, w tym: ślusarz (3 uczniów), monter sieci i instalacji sanitarnych (2 uczniów) oraz tapicer (1 uczeń).

Do stypendium za wyniki w nauce zgłaszani są dwaj uczniowie każdej szkoły (zespołu szkół), wytypowani przez radę pedagogiczną, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższe średnie ocen. Ponadto stypendium za wyniki w nauce otrzymuje dziesięciu uczniów spośród uczniów wszystkich powiatowych szkół ponadpodstawowych z najwyższą średnią ocen, uzyskaną w klasyfikacji śródrocznej.

Natomiast stypendium sportowe otrzymało pięciu uczniów, będących członkami Kadry Narodowej – trzy osoby uprawiające narciarstwo wodne oraz dwie trenujące kajakarstwo klasyczne. Ponadto stypendia otrzymały dwie uczennice wytypowane przez rady pedagogiczne szkół, za zajęcie wysokich miejsc w zawodach sportowych rangi międzynarodowej, międzywojewódzkiej i wojewódzkiej. Stypendia wypłacane są jednorazowo w kwocie 1.240 zł.

Uroczystość była również doskonałą okazją do wręczenia specjalnego podziękowania Starosty Augustowskiego uczniowi Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie, który poprzez zapewnienie oprawy muzycznej, aktywnie włączył się w organizację obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i uroczystej zbiórki Oddziałów Przygotowania Wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie z okazji 105. rocznicy śmierci płk. Bolesława Mościckiego – patrona 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

| augustowski.home.pl/