Podnoszenie świadomości na temat nowych trendów w gospodarce, działanie na rzecz promocji osiągnięć podlaskich uczelni i firm – to m.in. cele powołanej w poniedziałek (13.11) Sieci Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego. Umowę w tej sprawie podpisali reprezentujący samorząd województwa marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś oraz przedstawiciele środowisk uczelnianych i biznesowych.

Zawarcie porozumienia ma przede wszystkim ułatwiać pozyskiwanie funduszy europejskich na działania promujące potencjał województwa. Sformalizowanie współpracy, która tak naprawdę funkcjonuje od kilku lat, pozwoli m.in. na przygotowywanie projektów w ramach Horyzontu Europa – to największy jak dotąd w historii Wspólnoty, europejski program w zakresie badań naukowych i innowacji, jego siedmioletni (2021-2027) budżet to 95,5 mld euro.

Marszałek Kosicki zauważył, że dzięki porozumieniu współpraca będzie łatwiejsza właśnie m.in. przez wzgląd na możliwości finansowania wspólnych projektów. 

–Chodzi o to, żeby wspierać się logistycznie i finansowo, bo to pozwala na korzystanie ze środków europejskich, a my jako samorząd mamy też możliwość uruchomienia środków z budżetu województwa. Politechnika Białostocka ma z kolei duży potencjał i rozległe kontakty. Na tym to właśnie polega: mamy się uzupełniać– podkreślał.

A celem nadrzędnym projektów realizowanych poprzez Sieć Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego będzie przyciąganie do Podlaskiego inwestorów, nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Jak najszersze kontakty, z wielu obszarów, jednocześnie dobrze skoordynowane będą skutecznie promować to, co jako region mamy do zaoferowania. A mamy czym się pochwalić: branża IT, metalowo-drzewna, a obok tego szybko rozwijająca się infrastruktura, no i ogromny potencjał turystyczny– mówił marszałek.

W skład Sieci Otwartych Innowacji Województwa Podlaskiego wejdą: Politechnika Białostocka, Województwo Podlaskie oraz trzy kluczowe klastry współpracujące z PB: Evoluma Klastra Przemysłowego (dawniej Klastra Obróbki Metali), Polski Klaster Budowlany, Polski Klaster Technologii Kompozytowych i Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

– Ta umowa ma ogromne znaczenie, bo zbliżymy się jeszcze bardziej do siebie i będziemy stanowić ogromną siłę w pozyskiwaniu funduszy na rozwój naszych innowacji. A zawarcie porozumienia to nakreślenie takich ram systemowych, dzięki którym, żaden aspekt możliwych pomysłów nam nie umknie – podkreślała rektor Politechniki Białostockiej, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Umowę o współpracy podpisano podczas międzynarodowej konferencji Politechniki Białostockiej „Advanced hybrid lightweight materials and technologies for global circular economy”. Uczestniczy w niej ponad 200 przedstawicieli świata nauki i biznesu m.in. z Maroka, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Egiptu, Węgier, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji.


Aneta Kursa, Paulina Dulewicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Krzysztof Duszyński

Umowa dotyczy współpracy w kilkunastu obszarach:

 • Realizacji inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju lokalnej gospodarki oraz współpracy międzysektorowej, międzyregionalnej oraz międzynarodowej.
 • Wsparcie województwa podlaskiego w działaniach międzynarodowych.
 • Inicjowanie wspólnych projektów krajowych i międzynarodowych.
 • Organizacji i promowania przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego regionu.
 • Realizacji wspólnych projektów, w szczególności misji, targów gospodarczych, konferencji, szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych.
 • Wzmacniania powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami wsparcia biznesu.
 • Inicjowanie nowych powiązań o zasięgu międzynarodowym.
 • Promowania wspólnych inicjatyw proinnowacyjnych i rozwojowych w regionie.
 • Współuczestnictwa w procesach współtworzenia oraz konsultacji dokumentów o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu.
 • Zapewnienia korzystnych warunków do tworzenia nowych form współdziałania.
 • Ustalania planów współdziałania na bieżący rok kalendarzowy.
 • Współpracy przy wdrażaniu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Źródło informacji: podlaskie.eu