INFORMACJA

z dnia 1 czerwca 2023 r.

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych

na kadencję 2024 – 2027

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 z późn.zm.), w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Augustowie, Sądzie Okręgowym w Suwałkach i Sądzie Rejonowym w Suwałkach, Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach poinformował Radę Miejską w Augustowie, że na okres kadencji 2024-2027 niezbędne jest wybranie:

 •  6 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie;
 •  3 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Suwałkach, w tym 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
 •  1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz.1530 w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Młyńska 35.

Liczy się data wpływu a nie nadania na poczcie. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3.  ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5.  nie przekroczył 70 lat;
 6.  zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7.  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1.  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2.  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3.  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4.  adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5.  radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6.  duchowni;
 7.  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8.  funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9.  radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 z późn.zm.)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3.  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5.  dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika odbiera kartę zgłoszenia wraz z dokumentami w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni przez komisję powołaną przez radę gminy (Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693 z późn.zm.)

Rady gmin dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie, pok. Nr 409 oraz pod numerem telefonu 87 643 42 15.

Karty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie.

LINKI

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie – Wybory ławników kadencja 2024-2027

https://bip.um.augustow.pl/rada-miejska/wybory-lawnikow-kadencja-20242027/

|urzad.augustow.pl