Kto może skorzystać

Każdy, kto:

– ma numer PESEL,

– jest pełnoletni.

Co należy przygotować

obywatele polski – dowód osobisty lub paszport,

cudzoziemiec – dokument podróży cudzoziemca lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

obywatel Ukrainy lub małżonek obywatela Ukrainy bez obywatelstwa ukraińskiego i: posiadający numer PESEL ze statusem UKR bez żadnego z wyżej wymienionych dokumentów – inny dokument, na podstawie którego ustalono tożsamość przy nadawaniu statusu UKR.

– wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Wniosek można wypełnić samodzielnie lub urzędnik może wydrukować wypełniony wniosek z systemu.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, pok. 203

Usługa jest bezpłatna. Usługa będzie zrealizowana od razu. Po przyjęciu wniosku i wprowadzeniu go do systemu wydawane jest potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL można wykonać również za pomocą usługi elektronicznej dostępnej na mobywatel.gov.pl oraz za pomocą aplikacji mobilnej mObywatel.

Podstawa prawna

– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

– Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości

Wniosek_o_zastrzeżenie_lub_cofnięcie_zastrzeżenia_numeru_PESEL.pdf ( 621.77 KB )

|bip.um.augustow.pl