Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady II sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Grafika: augustow.org

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2023 rok.

5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Augustów za 2023 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2023 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa:

a) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium za 2023 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa,

b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2023 rok.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

b) nadania medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”.

c) zmiany uchwały nr LXXVII/680/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku.

d) zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

e) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanej „Sajenek”.

f) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec.

g) Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego.

h) zmian budżetu miasta na rok 2024.

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2024 – 2037.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023 – 2026.

11. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023, z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustów na lata 2023-2025 oraz przedstawienie potrzeb związanych z wykonywaniem tego zadania w gminie Miasto Augustów.

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2023.

13. Sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie za rok 2023.

14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ – /Dariusz Ostapowicz