Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 15 maja 2024 r. (środa) o godz. 9:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35.

Grafika: augustow.org

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji Rewizyjnej; Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie.

5. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

6. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

7. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

8. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

9. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2023 rok.

10. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok przez Komisje Rady Miejskiej w Augustowie: Komisję do spraw Budżetu; Komisję Społeczno-Oświatową; Komisję Rozwoju; Komisję Uzdrowiskową; Komisję skarg, wniosków i petycji.

11. Zaopiniowanie przez Komisję Społeczno-Oświatową Rady Miejskiej w Augustowie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVII/680/24 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku.

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023 – 2026.

13. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2023, z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustów na lata 2023-2025 oraz przedstawienie potrzeb związanych z wykonywaniem tego zadania w gminie Miasto Augustów.

14. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.

15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2023.

16. Sprawozdanie z działalności Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie za rok 2023.

17. Sprawy różne.

18. Zamknięcie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Augustowie: Komisji do spraw Budżetu; Komisji Społeczno-Oświatowej; Komisji Rozwoju; Komisji Uzdrowiskowej; Komisji skarg, wniosków i petycji.

19. Wypracowanie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Augustów za 2023 rok i wniosku w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa.

20. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Augustowie

/ – /Dariusz Ostapowicz