Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

b) przystąpienia Gminy Miasta Augustów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Augustowszczyzna”,

c) przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Miasta Augustów pn. „Twoja Augustowska Karta”,

d) ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad. 


Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/ – / Alicja Dobrowolska