Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2024 roku.

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie w 2023 roku.

7. Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie na 2024 rok.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem


Przewodnicząca

Komisji Społeczno-Oświatowej

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Magdalena Śleszyńska