Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 r., wszystkie inwestycje drogowe, na które Powiat Augustowski złożył wnioski, zostały ujęte na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat Augustowski opracował i złożył wnioski o dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości ponad 19 mln zł, które obejmują 13,5 km dróg powiatowych. Są to istotne dla mieszkańców zadania, których współfinansowanie zadeklarowały samorządy gminne:

  1. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie;
  2. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk;
  3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie w Gminie Nowinka;
  4. Przebudowa odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny;
  5. Przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo w Gminie Sztabin.

– Cieszy to, że wszystkie złożone przez nas wnioski są rekomendowane do dofinansowania. Kwota dotacji zostanie określona po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – W najbliższym czasie zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu określenie kosztów realizacji zadań oraz wybór wykonawców robót budowlanych, dodaje starosta.

Red.

Starostwo Powiatowe w Augustowie