Kandydaci aplikujący na stanowisko referenta w Wydziale Inwestycji powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nieposzlakowaną opinię, wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie w zakresie budownictwa, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej, architektury lub inne pokrewne. Niezbędna jest także znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego i znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za pomoc przy planowaniu, przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i remontowych, pomoc przy określaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych – wniosków mieszkańców, stowarzyszeń, organizacji, pomoc przy określaniu rozmiaru inwestycji, wyborze w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót, koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych, ustalanie kosztów inwestycji, a także przygotowywanie projektów umów o roboty budowlane, dostawy, usługi, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, prace projektowe z nadzorem autorskim i realizacja zadań własnych gminy w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 15 maja 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

urzad.augustow.pl