1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko i wybór Prezesa Zarządu
 2. Wymagania wobec kandydata:
 •  Wykształcenie minimum średnie : preferowane techniczne lub ekonomiczne
 •  Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzy lata na stanowisku      kierowniczym, przez co należy rozumieć zarządzanie zespołem ludzkim
 • Preferowana znajomość przepisów prawa gospodarczego, rachunkowości, kodeksu spółek handlowych, o gospodarce komunalnej, transporcie drogowym
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność
 • Preferowane jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób
 • Stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu
 • Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej  jeden  z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zwierać:
 • List motywacyjny z podaniem kontaktu telefonicznego, adresu do korespondencji, poczty elektronicznej
 • Życiorys /CV/
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
 • Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z  pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i oświadczenie nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub karno- skarbowego.
 • Oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” Sp. z o. o. w Augustowie uzyskanych podczas postępowania  konkursowego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia  10  maja  2018roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.2018  poz. 1000) 
 • Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające braku przeciwskazań  do  pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

4.      Każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata

5.      Zgłoszenia w zamkniętej kopercie z adnotacją Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu  Spółki – nie otwierać. należy składać w terminie do 19 grudnia 2019r.do godz. 15:00  w siedzibie spółki ul. Komunalna 3 16-300 Augustów lub przesyłać pocztą na  adres  spółki (decyduje data wpływu do Spółki). Dokumenty nadesłane po wyżej  wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane

6.        Zgłoszenie nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane

7.        Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym  czasie bez podania przyczyn

8.        Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowe Przedsiębiorstwa Transportowego „Necko” Sp. z o.o. w Augustowie

9.       Wszelkie koszty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym kandydaci ponoszą we  własnym zakresie.

10.     Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie spółki i na jej stronie internetowej

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Transportowego ,,Necko” sp. z o.o.

urzad.augustow.pl