Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), działające jako Operator Programu Kultura, ogłasza nabór wniosków w ramach działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Można je zgłaszać do 22 stycznia 2021 r.

Cele:

1. Rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.
2. Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami.
3. Wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych.

Zakres: 

  • muzyka i sztuki sceniczne,
  • sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe),
  • dziedzictwo kulturowe,
  • sektory kreatywne,
  • literatura i krytyka sztuki,
  • archiwa,
  • edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innym wpisującym się w cele programu.

Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby zawierały one element wymiany kulturalnej.

Budżet naboru: kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 941 177 EUR, tj. 22 117 284 PLN.

Kwota dofinansowanie projektów: od 100 000 do 500 000 zł.

Poziom dofinansowania projektu: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Uprawnieni wnioskodawcy: publiczne instytucje kultury, archiwa państwowe, szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Ogłoszenie o naborze.

źródło: MKiDN

|Bart.