Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org
Tytuł ogłoszeniaObwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
Data ogłoszenia2020-10-05
DepartamentDepartament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Termin wniesienia uwag2020-11-04

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:

– w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14, 15-097 Białystok, II piętro, pokój nr 208, w poniedziałek w godzinach: 800 – 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 730 – 1530,

– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce: Urząd Marszałkowski/Łowiectwo.

Uwagi do Projektu mogą być składane:

1) w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

2) lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,

w terminie od 14 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki do ww. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dostępne są pod linkiem:

Załączniki do uchwały na bip.wrotapodlasia.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z Referatem Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66-54-204 lub -202

|bip.wrotapodlasia.pl