Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2021 i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Augustowa na lata 2020-2022 oraz potrzeby związane z realizacją zadania w gminie Miasto Augustów.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Augustów na lata 2021-2030.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Augustowie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Augustów w 2022 r.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/105/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia stref cen i stawek taryfowych przy przewozie osób i ładunków taksówkami na obszarze Miasta Augustowa.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Mirosław Zawadzki