Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, odbędą się obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 • przyjęcia stanowiska na temat budowy południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat,
 • Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 Gminy Miasto Augustów,
 • zmiany uchwały nr XVI/169/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok,
 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • zmiany uchwały Nr XLVI/446/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów i określenia dotacji w ramach programu,
 • uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024,
 • udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie”,
 • zaliczenia wybranych dróg do kategorii dróg gminnych,
 • powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
 • powołania członków Konwentu Medalu do rozpatrywania wniosków o nadanie Medalu „Za zasługi dla miasta Augustowa”,
 • przekazania petycji do rozpatrzenia według właściwości,
 • skargi na Radnego Rady Miejskiej w Augustowie,
 • rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą,
 • przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2021 – 2030,
 • zmiany Uchwały Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 marca 2019 r. sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Słoneczne Przedszkole”,
 • opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Nr 1 w Augustowie,
 • zmian budżetu miasta na rok 2020,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2020-2033.

6. Przyjęcie protokołów z obrad: XVII sesji Rady Miejskiej z 25.11.2019 r. i XVIII sesji Rady Miejskiej z 30.12.2019 r.

7. Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska

Transmisje z XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/233/rada-miejska-w-augustowie.htm