Trzykrotnie w tym roku zmieniany był rozkład jazdy autobusów w Augustowie. Już po wprowadzeniu pierwszych zmian spotkały się one z dużym niezadowoleniem mieszkańców korzystających z tej formy dojazdu do pracy lub szkoły. Autobusy kursowały w nieodpowiednich godzinach, a sam układ tras ich kursowania nie był dopasowany do potrzeb części mieszkańców. Oficjalnie, w imieniu mieszkańców poruszył ten temat radny Adam Sieńko na jednej z sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Większość skarg z tym związanych zostało uwzględnionych przez spółkę zarządzającą transportem publicznym w Augustowie i wprowadzono zmiany. Z korekty w trasach kursowania autobusów i lokalizacji przystanków autobusowych, nie są jednak zadowoleni mieszkańcy osiedla przy ul. II. Sucharskiego, którzy korzystali z przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Obrońców Westerplatte. Kiedy ich starania o uwzględnienia prze Miasto kierowanych próśb nie odniosły oczekiwanego skutku, pismo w tej sprawie skierowane zostało do Wojewody Podlaskiego. Wojewoda zwrócił się do Burmistrza Augustowa o przeprowadzenie analizy w zakresie możliwości zlokalizowania nowych przystanków z uwzględnieniem sugestii autora pisma – jak dziś zaznaczyły inne osoby uczestniczące w spotkaniu, występującego w imieniu grupy zainteresowanych mieszkańców.

Sprawą ponownie zainteresował się radny Adam Sieńko. Odnosząc się do zaangażowania Wojewody w sprawę, dziś na spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańców przy przystanku, o który walczą, powiedział – To trochę nie przystoi, bo sprawa jest na tyle banalna, że Burmistrz w swoim środowisku augustowskim powinien te tematy załatwić.

Zanim doszło do tego spotkania, Radny Sieńko zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Augustowa:

Czy Pan burmistrz podejmie się organizacji i weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami osiedla przy ul. II. Sucharskiego w sprawie wyjaśnienia powodów likwidacji przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Obrońców Westerplatte? Deklaruję podjęcie się prowadzenia rozmów i współorganizacji.

Sprawa likwidacji przystanku ciągnie się już dłuższy czas, istnieje obfita korespondencja włącznie z Urzędem Wojewódzkim. Bezpośrednie spotkanie, a nic pisanie pism pozwoli na wypracowanie wspólnego stanowiska mieszkańców i Urzędu Miejskiego.

Do odpowiedzi na pytanie dojdziemy. Teraz zapraszamy do wysłuchania fragmentu nagrania z dzisiejszego spotkania >>>

Mówi radny Adam Sieńko

Odpowiedzi na pytanie radnego udzielił wiceburmistrz Filip Jerzy Chodkiewicz. Oto jej pełna treść:

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną na XXV sesji Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 30 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta Augustowa informuje, iż sprawa przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Obrońców Westerplatte była już wielokrotnie omawiana przy okazji różnych spotkań z mieszkańcami jak i z samym wnioskodawcą, który również przedstawiał sprawę na posiedzeniach kilku komisji Rady Miejskiej. Szczegółowo uzasadnialiśmy swoje stanowisko również w odpowiedzi do Pana Wojewody Podlaskiego, do którego to również skargę złożył wspomniany wyżej mieszkaniec Augustowa.

Kilkakrotnie więc Burmistrz wspólnie z Prezesem firmy Necko przedstawiali szczegółową argumentację dotyczącą likwidacji przedmiotowego przystanku oraz rozwiązania jakie zostały podjęte, aby dany obszar miał dostęp do komunikacji miejskiej. Stanowisko to nadal jest podtrzymywane zarówno przez Burmistrza Miasta Augustowa jak i przez firmę Necko.

Analiza tej sprawy wskazuje, że wnioskodawca jest zainteresowany tylko i wyłącznie stuprocentowym spełnieniem jego postulatów, co nie jest możliwe i co zostało dokładnie wyjaśnione w uzasadnieniu odmowy odtworzenia powyższego przystanku.

Mając na uwadze powyższe, ale też po przeprowadzeniu kolejnej rozmowy w tej sprawie z Prezesem Spółki Necko – nabrałem przekonania, że bezzasadnym jest organizowanie kolejnego spotkania, ponieważ wyczerpano już możliwości porozumienia się z wnioskodawcą w przedmiotowej kwestii.

Sformułowanie wnioskodawca jest nieco mylące. Może sugerować, że sprawcą zamieszania jest jeden człowiek. W spotkaniu, poza autorem pism kierowanych w tej sprawie do różnych urzędów, uczestniczyli inni mieszkańcy osiedla, którzy w pełni popierają starania ich sąsiada o przywrócenie przystanku i kursowania autobusów zgodnie z potrzebami osób mieszkających w jego pobliżu, a które chcą korzystać komunikacji miejskiej. Usłyszeliśmy także, dlaczego przystanek w tym miejscu jest dla nich tak ważny >>>

Fragment dyskusji podczas spotkania

Podsumowują dzisiejsze spotkanie radny Adam Sieńko powiedział >>>

Deklaracja radnego Adama Sieńko

|Bart.


Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom podczas spotkania, następnego dnia, radny Adam Sieńko złożył klejoną interpelację w tej sprawie. Oto jej treść:

Augustów, dnia 21.08.2020

Imię i nazwisko zgłaszającego:

Adam Sieńko

BURMISTRZ MIASTA AUGUSTOWA

za pośrednictwem

PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

W AUGUSTOWIE

TREŚĆ INTERPELACJI:

  1. Jakie koszty należy ponieść, aby uruchomić istniejący przystanek autobusowy komunikacji miejskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 1 B?
  2. Jakie koszty zostały poniesione w roku bieżącym związane z uruchomieniem nowych przystanków autobusowych komunikacji miejskiej?
  3. Jakie koszty zostały poniesione w roku bieżącym związane z utrzymaniem przystanków autobusowych komunikacji miejskiej? Proszę podać ilość przystanków i koszty utrzymania.

WSKAZANIE ISTOTNEGO ZNACZENIA DLA MIASTA AUGUSTOWA

Sprawa nieużytkowanego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej przy ulicy Obrońców Westerplatte 1 B, jest poruszana od momentu zmian rozkładu jazdy autobusów. Obfita korespondencja, włącznie z pismami do Wojewody Podlaskiego, świadczy o determinacji mieszkańców osiedla wskazujących na potrzebę uruchomienia przystanku. Jednocześnie władze miasta deprecjonują starania mieszkańców, zarzucając im brak chęci na proponowane rozwiązanie nie uwzględniające ich próśb. Spotkanie z mieszkańcami 20 sierpnia, które w ocenie Burmistrza (zawarte w odpowiedzi na ostatnią interpelację) było bezzasadne, potwierdziło potrzebę uruchomienia istniejącego, ale nie użytkowanego przystanku.

wysłano elektronicznie