„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przedsięwzięcie ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Na potrzeby akcji resort udostępnia gminom pakiet materiałów informacyjnych.

Tegoroczna edycja stanowi kontynuację działań realizowanych jesienią 2019 roku z ramienia Ministerstwa Środowiska, poświęconych Jednolitemu Systemowi Segregacji Odpadów. 

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, przygotowano materiały powstałe podczas kampanii „Piątka za segregację”:

  • Infografiki
  • Plakat w formacie B2
  • Poradnik dla gmin: Jak komunikować się z mieszkańcami w temacie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO)? 

Materiały są dostępne tutaj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. wprowadzanie do obrotu;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera;
  4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
  5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.
W przypadku wykorzystania należy podać źródło, tj. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Wszystkie materiały powstałe w ramach tej, jak i zeszłorocznej edycji, dostępne są na stronie www.naszesmieci.pl.

źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa:naszesmieci.pl
oprac. Aneta Kursa

(i)