Zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) przedstawiamy  kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3.

PRZEDSZKOLA:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z  2019 r. poz. 1148 ze zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  Kryterium ustawowe     Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)   Oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe) 25
Niepełnosprawność kandydata       Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 25
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata       Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 25
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata       25
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata       Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe) 25
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie   Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub  oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)   25
Objęcie kandydata pieczą zastępczą         Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz.1111  z późn. zm.), (art. 150 ust. 2 pkt 1d ustawy Prawo oświatowe) 25
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów.

 Kryteria dodatkowe (obowiązujące w przedszkolach na terenie miasta Augustowa, określone w Uchwale Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r.)
  Kryterium dodatkowe   Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko. Oświadczenie 11
Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, do tego samego przedszkola. Oświadczenie 4
Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. Oświadczenie 3
Rodzice kandydata preferują dane przedszkole jako pierwszy wybór w składanym wniosku zgłoszeniowym. Oświadczenie 2  
Kandydat uczęszczający w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Augustowa. Oświadczenie 1

SZKOŁY:

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Augustów obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w  uchwale Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 755).

  Lp.     Kryterium dodatkowe   Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej.   Oświadczenie 19  
2. Przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje w obwodzie danej szkoły podstawowej.   Oświadczenie 10
3. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Augustów Oświadczenie 2
4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Oświadczenie 1
5. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Oświadczenie 1
6. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Oświadczenie 1
7. Niepełnosprawność kandydata Oświadczenie 1
8. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Oświadczenie 1

Załączniki do treści

KRYTERIA DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA.pdf
Uchwala_Nr_V_52_19 kryteria szkoła podstawowa.pdf
Zarzadzenie_Nr_24_2020_TERMINY.pdf