Augustowski społecznik Marian Dyczewski zaprezentował w jednym z nagrań video, które publikuje od pewnego czasu na swoim profilu facebookowym, mapki terenów nad jeziorem Necko. Obrazują one tereny zielone nad Neckiem obecnie i po zmianach w przygotowywanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Nagranie dostępne TUTAJ >>>

O nagraniu dowiedzieliśmy się od naszej Czytelniczki. Po jego obejrzeniu, w dniu 8 czerwca wysłaliśmy w tej sprawie nasze zapytanie do burmistrza Augustowa. Dołączyliśmy do niego wspomniane mapki.

Czy przygotowywane zmiany mogą wiązać się z tak dużym ubytkiem terenów zielonych na Osiedlu Zarzecze, w rejonie rzeki Netta i jeziora Necko, jak to widzimy na dołączonych mapkach? – zapytaliśmy. Odpowiedź otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu, po blisko miesięcznym oczekiwaniu.

– Mapy na fotografiach prawdopodobnie (źródłem są tylko zdjęcia) stanowią załączniki rysunkowe do obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa. Studium jest obligatoryjnym dokumentem koordynującym politykę przestrzenną w skali gminy

czytamy w pierwszym akapicie odpowiedzi.

W związku z powyższym nie można przyjąć za pewnik, iż na etapie sporządzania planu miejscowego, wszystkie wskazane w Studium pod inwestycje tereny zostaną przeniesione do planu miejscowego. Obecnie trwają analizy nad zasadnością wprowadzenia w życie takiego rozwiązania. Dokumenty zaakceptowane przez Urząd nie istnieją.

– napisano dalej po wyjaśnieniu, w jaki sposób należy odczytywać symbolikę rysunku przedstawiającego Kierunki zagospodarowania dołączonego do naszego zapytania.

Jednak to czy wszystkie miejsca przewidziane w Studium pod inwestycje zostaną przeznaczone pod nową zabudowę ma tak naprawdę drugorzędne znaczenie. Najważniejsze są parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu, takie jak minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, minimalny udział powierzchni z istniejącym zadrzewieniem, maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy/ilość kondygnacji nadziemnych. To one decydują tak naprawdę o skali możliwych przekształceń istniejącego stanu zagospodarowania, o tym czy dany teren zostanie ogołocony z drzew, czy też nie

Jedno zdanie z powyższego fragmentu może zabrzmieć złowieszczo dla mieszkańca Augustowa.  „Jednak to czy wszystkie miejsca przewidziane w Studium pod inwestycje zostaną przeznaczone pod nową zabudowę ma tak naprawdę drugorzędne znaczenie.” Cały czas mówimy o terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Netta, jeziora Necko, ulic Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej i kilku innych, czyli terenach w bardzo istotny sposób wpływających na specyfikę Augustowa. Jego wyjątkowy, turystyczny i uzdrowiskowy charakter. Dalej dowiadujemy się, co tak naprawdę w tym wszystkim jest ważne.

Najważniejsze są parametry i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu, takie jak minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, minimalny udział powierzchni z istniejącym zadrzewieniem, maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy/ilość kondygnacji nadziemnych. To one decydują tak naprawdę o skali możliwych przekształceń istniejącego stanu zagospodarowania, o tym czy dany teren zostanie ogołocony z drzew, czy też nie.

Czy ewentualne ogołocenie terenu z drzew nie powinno być brane bardzo poważnie pod uwagę? Dlaczego mówiąc o Augustowie jako uzdrowisku wszyscy podkreślają kluczowe znaczenie złóż borowiny, a nie słyszymy wyraźnego podkreślania roli augustowskich sosen jaką odegrały i odgrywają w tym, że Augustów ma przywilej bycia w elitarnym gronie polskich miejscowości uzdrowiskowych. To olejki eteryczne z koron tych drzew miały duży wpływ na potwierdzenie właściwości leczniczych naszego klimatu. Sama borowina, to raczej za mało. Złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych wpływają na to, że jesteśmy uzdrowiskiem. Należy pamiętać o jednym i drugim. Klimat o właściwościach leczniczych w bardzo dużym stopniu zawdzięczamy zieleni.

Wracając do treści odpowiedzi, to zawiera ona w większości informacje, które już usłyszeliśmy na czerwcowej sesji RM w Augustowie. Dla terenu obejmującego dzielnicę Zarzecze sporządzane są 2 nowe Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Pierwszy to Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych częściowo w rejonie rzeki Netty i jeziora Necko oraz częściowo w rejonie Al. Kard. Wyszyńskiego, ulicy Sportowej, Tytoniowej, Zdrojowej, Hotelowej, M. Konopnickiej, Letniskowej, Zacisze, Nadrzecznej, Mostowej, Szpitalnej, Zarzecze, Partyzantów, zwanego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko”, drugi pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko.

W ramach procedury sporządzania planu miejscowego uchwalonego w roku 2002 oraz w niewielkim stopniu w ramach procedury sporządzenia planu miejscowego uchwalonego w roku 2013 (poszerzenie wcześniej zaproponowanych lokalizacji) grunty leśne (w tym wszystkie położone nad rzeką Nettą) uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne i zostały przeznaczone przede wszystkim pod zabudowę hotelową, turystyczną, sanatoryjną lub zieleń, czasem z dopuszczeniem sytuowania obiektów usługowych. W przypadku gruntów położonych przy rzece Netta zgoda na zmianę przeznaczenia została wydana w ramach procedury sporządzania planu uchwalonego w roku 2002.

W związku z powyższymi faktami tereny przeznaczone pod zabudowę w obecnie obowiązujących planach miejscowych zostaną również przeznaczone pod zabudowę w nowych planach jako kontynuacja istniejących ustaleń planistycznych.

Kwestią do rozważenia jest natomiast wskazanie nowych lokalizacji terenów przeznaczonych pod usługi uzdrowiskowe i hotele. Studium wskazuje pięć nowych lokalizacji:

– dwie po wschodniej stronie ulicy Hotelowej,

– jedna pomiędzy POSTIWem i ulicą Hotelową,

– jedna przy ulicy Konopnickiej.

To w jakim stopniu zostaną one wprowadzone do sporządzanego planu będzie podyktowane m.in. wynikami analizy udziału terenów zielonych w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”, która jest przeprowadzana. Ustawa regulująca kwestie lecznictwa uzdrowiskowego nakłada bowiem słuszny obowiązek zachowania 65% powierzchni strefy „A” jako tereny zieleni nowego obiektu.  Wszystkie wymienione wyżej lokalizacje są zaś położone w strefie „A”. W rejonie ulicy Hotelowej mogłoby się również pojawić „serce” Parku Zdrojowego – tzn. jego kluczowe elementy. Grunty te będą też w większości wymagały zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Studium daje również możliwość poszerzenia/wyznaczenia nowych terenów usług turystycznych/ hotelowych zlokalizowanych nad rzeką Nettą, przy czym grunty te uzyskały już zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w 2001 roku.

Z całą pewnością wszystkie z ww. lokalizacji są warte uwagi i być może zostaną wprowadzone do projektu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak musiałoby to się odbyć w sposób zachowujący walory środowiskowe i estetyczne. Prace nad projektem trwają. Ostatecznie o kształcie planu zadecyduje Rada Miejska.

Zanim jednak Rada Miejska zadecyduje o tym, jak będą wyglądały tereny (uogólniając) nad Nettą i Neckiem, oba wspomniane wyżej Projekty Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają być poddane dwuetapowym konsultacjom społecznym.

Konsultacje składałby się z następujących etapów:

Etap pierwszy:

ankieta internetowa,

spacer badawczy,

warsztaty konsultacyjne;

Etap drugi:

ankieta internetowa,

punkt konsultacyjny,

debata publiczna.

Termin przeprowadzenia konsultacji ze względu na epidemię COVID-19 nie został jeszcze wyznaczony.

Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” – jezioro Necko” jest przewidziany do przedłożenia Radzie Miejskiej w 2021 roku, zaś projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częścimiasta Augustowa dla terenów położonych przy wyjściu rzeki Netty z jeziora Necko do końca roku 2020 – bardziej precyzyjnie sformułowano informacje ze wspomnianej sesji.

W podsumowaniu tej obszernej, bo zawierającej 6 stron odpowiedzi czytamy dalej:

Wyznaczenie nowych terenów pod usługi uzdrowiskowe i hotelowe w nowym planie „Al. Kard. Wyszyńskiego – Strefa „A” oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminnych terenów położonych pod drugiej stronie rzeki Netty wraz z odblokowaniem możliwości połączenia obydwu obszarów kładką nad rzeką Nettą, byłoby pierwszym krokiem zmierzającym do przekształcenia tych terenów w pełnowartościową dzielnicę sanatoryjno-hotelową, co w urbanistyce operacyjnej nazywane jest metamorfozą urbanistyczną. 

Kolejne dwa pytania brzmiały: 1. Czy już któreś z działek w Strefie Ochronnej Kanału Augustowskiego i na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” zostały sprzedane, a jeżeli tak, to z jakim przeznaczeniem? 2. Czy planowana jest dalsza sprzedaż lub dzierżawa miejskich terenów zielonych na osiedlu Zarzecze? Oba pozostały bez odpowiedzi. (ze względu na długi okres oczekiwania na odpowiedź pytania nieco się zdezaktualizowały)

Pytanie miały swoje uzasadnienie. W kilku miejscach nad Nettą i na ternach przy Necku można zauważyć prace świadczące o przygotowaniach pod większe inwestycje. Zainteresowało to naszych Czytelników, którzy chcieli dowiedzieć się więcej na ten temat. W maju br. nikt nie mógł udzielić nam informacji o pracach prowadzonych w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Augustowa. Zarówno Urząd Miejski, Starostwo, do którego zostaliśmy odesłani z naszym pytaniem, Wody Polskie nie miały wiedzy na temat prac ziemnych, które wyraźnie wchodziły na teren będący własnością Miasta. Obowiązujący MPZP dopuszcza tam określone działania, za zgodą i wiedzą właściciela gruntu, więc gdzie tkwi przyczyna tej amnezji informacyjnej? Bardzo długo radni na sesji nie mogli doczekać się na odpowiedź dotyczącą wycinki drzew w Strefie B uzdrowiska. Ostatecznie po wielu ponowieniach swojego pytania, odpowiedź taką otrzymali. Nie dowiedzieli się jednak, kto konkretnie wydał pozwolenia na już dokonane wycinki w tej strefie? Miasto na pewno nie, co wyraźnie podkreślono.

Na wiele spraw, które już się zadziały nie mamy wpływu. Powinniśmy jednak mieć prawo decydowania, czy tereny zielone nad Nettą i Neckiem mają w niedalekiej przyszłości tak wyglądać, jak to pokazał pan Marian Dyczewski na swoim filmiku

– powiedziała pani Anna, która przesłała nam link do filmu.

O tym, czy wszystkie miejsca przewidziane w Studium pod inwestycje zostaną przeznaczone pod nową zabudowę lub w jakim stopniu, zadecydują radni miasta Augustów – oczywiście po wcześniejszych konsultacjach z mieszkańcami. Ostatecznie jednak, to mieszkańcy zadecydują, jak dużo terenów zielonych pozostanie w ich mieście. Urzędnicy zadecydują, jak dużo gruntów na tych terenach zmieni swoje przeznaczenie z gruntów leśnych na cele nieleśne.

Działania dotyczące ogółu konkretnej społeczności zawsze mają swoich zwolenników i przeciwników. Mądrość takich działań polega na wypracowanie kompromisu. Augustów musi się rozwijać. Tworzenie nowych atrakcji, możliwości rozwoju sektora turystycznego powinno iść w parze z działaniami na rzecz ochrony naszych największych bogactw, którymi bez wątpienia są jeziora, rzeki i lasy. Umożliwiając rozwój bazy turystycznej na terenach zielonych, nie można poprzestać tylko na stworzeniu warunków do takiego rozwoju. Powinniśmy mieć wpływ na to, jak nowi gospodarze tych terenów planują, a ostatecznie realizują swoje inwestycje (chodzi o drzewa znajdujące się na ich nowych działkach). Krótko mówiąc, czy nie wycina się wszystkiego „w pień”? Dobrze byłoby, aby już na etapie planowania nowego obiektu brano pod uwagę zachowanie jak największej liczby drzew na tym terenie. Niby nic nowego, jednak dostrzegamy bardzo lekceważące podejście do tego tematu w naszym mieście. 

W naszym zapytaniu zabrakło jeszcze jednego pytania. Czy przy pracach nad zmianami w MPZP biorą udział przedstawiciele tych podmiotów, które ostatecznie mają wpływ na to, co będzie się działo na tych terenach po przyjęciu znowelizowanego Planu przez RM? Przed rozpoczęciem (właśnie, przed rozpoczęciem, nie w trakcie) potrzebne będą różne zgody na działania. Brak wcześniejszych wspólnych uzgodnień i działań daje już znać o sobie mieszkańcom Augustowa. Zalewanie terenów przy ulicy Młodości może być tego wzorcowym przykładem.

Bardzo niefrasobliwe, wręcz lekceważące podejście do walorów krajobrazowo-przyrodniczych naszej Netty wymaga także poważnego zastanowienia. Dopóki jeszcze jest czas, na odstąpienie lub obwarowanie dodatkowymi, konkretnymi przepisami prawa miejscowego inwestycji planowanych, oraz tych, do których przygotowania zauważamy od pewnego czasu.

Jutro, czyli 14 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 11.00 odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie. Czy poruszony przez nas temat będzie przedmiotem rozważań radnych, zobaczymy.

|Bart.