Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości,
iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony,
na okres od 13.02.2020 r. do 05.03.2020 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych:

1) do sprzedaży:

– lokal mieszkalny Nr 2 położony przy ul. Śródmieście 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

– grunt o pow. 40 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3397/2 położonej przy ul. Młyńskiej,

– grunt o pow. 40 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 1/32 położonej obręb 4.

     Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

urzad.augustow.pl