OCENA JAKOŚCI WODY

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1a, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.) oraz § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) oraz po analizie Sprawozdania Nr SWŻ.9051.398.2021 z Badań Wody z dnia 25.06.2021 r. przeprowadzonej przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach, wody pobranej z kąpieliska w dniu 22.06.2021 r.
orzeka,

że woda w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie po przeanalizowaniu badań przeprowadzonych w miejscu ich pobrania przez osobę pobierającą próbkę wody z kąpieliska Plaża Radiowej Trójki w dniu 22.06.2021r. zawartych w Części B Protokołu nr 23/2001P/HK/2021 pobrania próbek wody, wykonanych w ramach kontroli urzędowej oraz wyniku z badań laboratoryjnych, opisanego w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.398.2021 z Badań Wody z dnia 25.06.2020r. stwierdził, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych oraz innych wymagań spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255), które ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela I i Tabela II. do w/c rozporządzenia.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z w/w kąpieliska przez zarządcę według ustalonego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Augustowie harmonogramu pobrania próbek.

Informację o jakości wody w kąpielisku należy umieścić w miejscu ogólnie dostępnym dla turystów tj. tablica informacyjna w obiekcie, strona internetowa obiektu. Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może to spowodować ujemne skutki zdrowotne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Augustowie
Agata Augusewic
z

|urzad.augustow.pl