Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań, które poprawią bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. O wsparcie mogą ubiegać się zarządcy dróg powiatowych i gminnych.

zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Jednym z jego elementów jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na lokalnych drogach. Na dofinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono blisko 525 mln zł w skali kraju, w województwie podlaskim – ponad 38 mln zł. Zadania, na które samorządy mogą ubiegać się o wsparcie, dotyczą kolizyjnych:

  • przejść dla pieszych na skrzyżowaniach,
  • przejść dla pieszych na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami,
  • przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy przejściach dla pieszych.

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego – im niższy dochód samorządu, tym wyższe dofinansowanie. Maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł.

Resort infrastruktury, przy współpracy z wojewodami, opracował minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu. Wskazana została również konieczność stosowania rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury „Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” oraz „Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych”. Umożliwi to wprowadzenie ujednoliconych, wysokich jakościowo standardów infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych, których prawidłowe stosowanie przełoży się na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Wnioski będą przyjmowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30 do 7 kwietnia 2021 roku.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie naboru wniosków można uzyskać w PUW pod numerami telefonów: 85 743 94 71, 85 743 94 33, 85 743 92 11.

| gov.pl/web/uw-podlaski