W odpowiedzi na artykuł Krzysztofa Przekopa usiłującego zarzucić Burmistrzowi kłamstwo, informujemy:

zdjęcie UM w Augustowie
  1. Zgodnie z wczorajszym komunikatem, Burmistrz wygrał w sądzie z redakcją Przeglądu Powiatowego.
    Cytat z postanowienia Sądu: „Wojewódzki Sąd Administracyjny (…), po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lutego 2021 r. sprawy ze skargi K. P. – redaktora naczelnego „P. P.” w A. na bezczynność Burmistrza Miasta A. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a:

1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu K. P.– redaktorowi naczelnemu „P. P.” w A. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.” 


Link bezpośredni: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/40C4823ACD
 

  1. Redaktor Krzysztof Przekop w sposób nieuprawniony zarzuca Burmistrzowi kłamstwo. Dowodzi tego cytowane wyżej postanowienie sądu.
     
  2. Zamieszczamy także odesłanie do drugiego orzeczenia w innej sprawie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F65FAA8115, gdzie wbrew twierdzeniom Pana Redaktora nie nakazano spełnienia żądania, a jedynie wskazano na konieczność ponownej oceny wniosku i wydanie decyzji odmownej lub nadesłanie żądanych danych, które zresztą redaktor posiadł uczestnicząc w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz otrzymując drogą mejlową z terminem 7 dni na pobranie plików.
    Cytat z wyroku Sądu: „Wojewódzki Sąd Administracyjny (…), po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lutego 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi K. P. – redaktora naczelnego „P.P.” w A. na bezczynność Burmistrza Miasta A. w przedmiocie informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta A. do załatwienia wniosku K. P. – redaktora naczelnego „P.P.” w A. z […]. listopada 2020 r. w zakresie dotyczącym żądania udostępnienia raportów o zasięgu poszczególnych wpisów oraz nakładzie czasopisma „A. R.”, a także oświadczeń o ilości rozprowadzanych egzemplarzy czasopisma „A. R.”; 2. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. nie wymierza organowi grzywny; 5. odrzuca skargę w pozostałym zakresie; 6. zasądza od Burmistrza Miasta A. na rzecz K. P. – redaktora naczelnego „P.P.” w A. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.”

Podsumowując:

działania redaktora Krzysztofa Przekopa wykraczające poza porządek prawny oraz zasady współżycia społecznego będą spotykać się z reakcją. Prawda zasługuje na obronę, a mieszkańcy Augustowa mają prawo oczekiwać, że instytucje miejskie będą reagować na nieprawdziwe informacje.

Media winne są realizować misję rzetelnej informacji, a nie walki politycznej i wprowadzania mieszkańców w błąd.

URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE