zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Zarządzenie Nr .153/2021

Burmistrza Miasta Augustowa
z dnia 7.05.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 11 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zarządzam co następuje:

§1

1. Postanawiam o zmianie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzanego na podstawie Uchwały Nr L/494/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 23 lipca 2018 roku, Uchwały Nr LIII/516/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 21 września 2018 roku, Uchwały Nr XIII/144/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 lipca 2019 roku, określonego w załączniku do Zarządzenia Nr 127/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.

2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PLIKI:

Zarządzenie (DOCX 27,4 KB) TUTAJ >>>