W związku z opublikowanym na łamach portalu Augustów.org tekstem Pana Piotra Piłasiewicza pod tytułem „CO DALEJ Z AUGUSTOWSKIMI LASAMI” czuję się w obowiązku jako Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów odnieść się do treści tego tekstu ze względu na wielość dezinformacji i manipulacji w nim zawartych.

 Na początku wyrażam swoje oburzenie zastosowanym przez pana Piłasiewicza stwierdzeniem cyt. „STOSUJE SIĘ STARĄ SOWIECKĄ ZASADĘ: „ANI KROKU WSTECZ”.” W kontekście niewyobrażalnych cierpień i krzywd jakie w obecnym czasie ponosi wolny i niepodległy Naród Ukraiński z rąk rosyjskich agresorów, tego typu sformułowania są absolutnie niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Wykorzystanie tego typu słów w celu wzmocnienia emocji czytelników w zakresie własnego stanowiska i poglądów w jakiejkolwiek sprawie innej niż wojna na Ukrainie jest poniżej dopuszczalnego poziomu debaty publicznej.

W zakresie tematu cyt. „wycinki lasów na terenie miasta Augustowa” podana przez Pana Piłasiewicza informacja sugeruje, że w lesie nadleśnictwa w dzielnicy Borki, w ostatnim roku przy przebudowie drzewostanu zastosowano rębnię typu I. Niniejszym informuję, że rębnię zupełną typu I na Borkach w oddz. 274 i 276 zastąpiono rębnią złożoną IIIa.

W 2021 roku odbyłem szereg spotkań z Radnymi Rady Miejskiej Augustowa i zainteresowanymi mieszkańcami miasta, podczas których przekazałem informacje dotyczące prowadzonej gospodarki leśnej na terenach w zasięgu administracyjnym miasta Augustowa. Podczas spotkań w ramach konsultacji zadeklarowałem analizę możliwości zmiany stosowania rębni typu I na rębnie złożone przy terenach miejskich. Zgodnie z deklaracją takie analizy są prowadzone i w sytuacji możliwej do zaakceptowania takie zmiany następują. W leśnictwie Lipowiec, które położone jest najbliżej miasta dokonano lub planuje się dokonanie zmian rębni zupełnej na złożoną w 10 przypadkach, w jednym przypadku wyłączono całkowicie z użytkowania, a w całym nadleśnictwie w bieżącym roku planuje się zmiany rębni w 41 przypadkach.

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów

Wspólne sadzenie lasu w dniu 5 maja 2022 roku prowadzone było w ramach ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa”. Zaproszenie na tą akcję zamieszczone na stronie Nadleśnictwa Augustów, skierowane było do wszystkich osób przebywających w Augustowie, a uczestnictwo w niej było dobrowolne. Akcja miała na celu przybliżenie tematu odnowień lasu, nauczenie uczestników prawidłowego sadzenia drzew, a także uświadomienie jak ważne jest nowe pokolenie młodych drzewek dla trwałości lasu, tak jak nowe pokolenia ludzi dla społeczeństwa. Nadleśnictwo Augustów w pełni realizuje ustawowy obowiązek odnawiania lasu jak również podejmuje działania dla podniesienia świadomości ekologicznej osób korzystających z lasów, które w naszym kraju są dobrem ogólnodostępnym. Byliśmy mile zaskoczeni frekwencją i zainteresowaniem mieszkańców Augustowa akcją „Łączą nas drzewa”. Link do podsumowania akcji:  https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/woaYuGNuN3AP/content/lacza-nas-drzewa-w-nadlesnictwie-augustow

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów

W odniesieniu do podnoszonego przez Pana Piłasiewicza tematu gospodarki leśnej w lasach HCVF 6 – lasy kluczowe dla tożsamości lokalnej społeczności nieprawdziwym stwierdzeniem jest, że przeprowadzone w nim prace odbyły się bez obowiązkowych konsultacji społecznych, i że naruszono standard FSC. Konsultacje w zakresie gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Augustów były prowadzone w trakcie tworzenia Planu Urządzania Lasu na lata 2015 – 2024. Uzgodnione i przyjęte sposoby gospodarowania uwzględniają status lasu HCVF 6, uwzględniają charakter masowego wypoczynku i zapewniają bezpieczeństwo osób odwiedzających. O prawidłowości postępowania w tym zakresie świadczy posiadanie przez nadleśnictwo certyfikatu FSC. Ponadto, w celu uatrakcyjnienia lasu pod względem edukacyjno-turystycznym Nadleśnictwo przygotowało ścieżkę edukacyjną „Dąbek” pozwalającą na poznanie w trakcie spaceru otaczającej przyrody. W miejscach masowego wypoczynku ustawiono kosze do selektywnej zbiórki odpadów, co poprawi zabezpieczenie lasu przed zaśmiecaniem.

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów

W odniesieniu do ustanowienia nowych obszarów kategorią HCVF 6 informuję, że Nadleśnictwo szczegółowo analizowało wniosek o uznanie nowych obszarów tą kategorią i część z wnioskowanych powierzchni, które nie budziły żadnych wątpliwości zostały nią objęte. Co do pozostałych powierzchni, ze względu na ich obszar i brak planowanych prac do końca obecnie obowiązującego Planu Urządzenia Lasu, zaproponowano szersze konsultacje społeczne w trakcie prac nad nowym PUL. Ponadto nadmienić należy, jak duże powierzchnie objęte są różnymi formami ochrony, całkowitym wyłączeniem z gospodarki leśnej, czy kategoriami HCVF: powierzchnie wyłączone z użytkowania obejmują powierzchnię 1346.83 ha, Obszary chronione (HCVF 1.1 ) – 1114,32 ha; Ostoje zagrożonych i ginących gatunków (HCVF 1.2 ) –  848.76 ha; Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie (HCVF 2.1 ) – 16334,41 ha; Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (HCVF 3.1 )  – 864.14 ha; Ekosystemy rzadkie, zagrożone w skali Europy (HCVF 3.2) – 888,62 ha; Lasy wodochronne (HCVF 4.1) – 10505.55 ha; Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności  (HCVF 6) – 191,12 ha.

W odniesieniu do projektu „Puszcza Augustowska i Bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom, pszczoły lasom” nieprawdziwym jest stwierdzenie cyt. „że za środki norweskie nie rozwija się, lecz blokuje rozwój tradycji związanych z naszym regionem”. W ramach projektu wydzianych zostanie 36 barci i 51 kłód bartnych. Wykonanych zostanie 349 budek i hoteli dla zapylaczy oraz zakupionych 81 szt. tradycyjnych drewnianych uli typu warszawskiego. Do lasów Puszczy Augustowskiej wprowadzonych zostanie 125 roi rodzimej pszczoły augustowskiej, dla poprawienia jej bazy pożytkowej powstanie ponad 46 ha łąk kwietnych i bez mała 35 ha remiz-sadów. Wykonane zostanie 58 szt. oczek wodnych. Projekt „Puszcza Augustowska i Bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP – lasy pszczołom, pszczoły lasom” uzyskał akceptację i aprobatę instytucji zagranicznych i krajowych, które przyznając dofinansowanie dostrzegły jego wagę i wartość w zakresie rozwoju kultury bartniczej i ochronie zagrożonego gatunku pszczoły augustowskiej.    

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Augustów

Z poważaniem

Wojciech Szostak

Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów